Verkeersbesluit tot het aanwijzen van een parkeerplaats ten behoeve van oplaadpunten elektrische voertuigen op de parkeerplaats nabij Boerhoorndreef 23 in de gemeente Assen

48035-2022

Burgemeester en wethouders van Assen

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Aanwijzen van parkeerplaatsen ten behoeve van oplaadpunten elektrische voertuigen op de parkeerplaats nabij Boerhorndreef 23

De gemeente Assen wil graag duurzame mobiliteit stimuleren. Het elektrisch rijden levert een belangrijke bijdrage aan deze ambitie, is de afgelopen jaren gegroeid en zal de komende jaren nog fors verder groeien. Eigenaren van een elektrisch voertuig hebben niet altijd de mogelijkheid om op eigen terrein een laadpunt te plaatsen, waardoor zij zijn aangewezen op openbare parkeerplaatsen. De gemeente Assen heeft nog maar beperkt openbare laadpalen. Dit is een belemmering voor onze ambitie van duurzame mobiliteit en de snelle opmars van elektrisch vervoer in Nederland. Ook vindt de gemeente Assen het belangrijk dat bezoekers, die met een elektrische voertuig de gemeente aandoen, de gelegenheid hebben om hun voertuig in de openbare ruimte op te laden.

De gemeente Assen heeft in samenwerking met de provincies Groningen en Drenthe via een aanbesteding voor de komende jaren concessiehouder Allego B.V. geselecteerd voor het leveren van diensten voor het laden van elektrische voertuigen. Voor zowel de gebruiker als voor de concessiehouder is het van belang dat de laadpaal dan ook beschikbaar is voor het laden van elektrische voertuigen en de parkeerplaats bij de laadpaal niet wordt gebruikt door voertuigen die enkel worden aangedreven met een brandstofmotor. Onder elektrische voertuigen in dit besluit wordt verstaan auto’s die aangedreven worden door een elektromotor en minimaal 45 km elektrisch kunnen rijden op één acculading.

Maatregelen

Het aanwijzen van twee parkeerplaatsen uitsluitend bedoeld voor het opladen van elektrische voertuigen op de locatie parkeerplaats nabij Boerhorndreef 23 zoals hieronder opgenomen en daartoe de borden E4 van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 te plaatsen met onderbord “alleen opladen elektrische voertuigen” + onderbord “geldt voor twee parkeervakken”.

maar wel onder de opschortende voorwaarden dat:

a. op eigen terrein geen parkeergelegenheid is en ook niet zou moeten zijn volgens het bestemmingsplan;

b. het verkeersbesluit in eerste instantie geldt voor één van de twee aangewezen parkeerplaatsen op de betreffende laadlocatie en die parkeerplaats conform het besluit wordt ingericht;

c. bij voldoende gebruik van de laadvoorziening, en op verzoek van de concessiehouder het besluit ook voor de tweede parkeerplaats gaat gelden nadat deze conform het besluit is ingericht.

Door het aanbrengen van deze verkeersborden, zijn de voor het openbaar rij- en ander verkeer openstaande parkeerplaatsen uitsluitend bestemd voor het laden van een elektrisch voertuig. Bij een volgeladen elektrisch voertuig dient de plaats vrij gemaakt te worden. Het betreft dus geen gereserveerde parkeerplaats voor één auto. De parkeerplaats met een laadpaal kan door verschillende elektrische auto’s gebruikt worden.

Belangenafweging

De volgende belangen als bedoeld in artikel 2 van de Wegenverkeerswet (WVW) 1994 liggen ten grondslag aan dit besluit:

- het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

- het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer;

- het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden;

- het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik;

- de regeling van positie, inrichting en werkwijze, alsmede het uitoefenen van toezicht op zelfstandige bestuursorganen die taken verrichten op het terrein van deze wet.

De locatie voor een laadpaal is bepaald op ruimtelijke geschiktheid, parkeerdruk, bereikbaarheid, dekkend netwerk met een loopafstand van circa 250 meter en aansluitmogelijkheden op het laagspanningsnet (in samenwerking met de netbeheerder).

De laadpaal is een openbare voorziening en is daarmee voor iedereen 24/7 toegankelijk. Voor de handhavende instanties en andere weggebruikers moet wel duidelijk zijn dat het voertuig aan het laden is door een (vergrendelde) laadkabel die de openbare laadpaal en het elektrische voertuig met elkaar verbindt.

Wet- en regelgeving

Voor bovengenoemde verkeersmaatregelen op basis van artikel 15 en artikel 18 van de WVW 1994 en de nadere voorschriften in het Besluit administratieve bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) moet een verkeersbesluit worden genomen. Voor de uitvoering van de bovengenoemde maatregelen moeten, in het belang van de veiligheid op de weg, het beschermen van weggebruikers en passagiers en het in stand houden van de weg, het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan en de vrijheid van het verkeer, verkeerstekens als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 worden geplaatst.

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de WVW 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het BABW genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Burgemeester en wethouders zijn op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de WVW 1994 bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gepleegd met de eenheidschef van de politie Noord Nederland. Deze is akkoord.

Gelet op de bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer;

BESLUIT

Het aanwijzen van twee parkeerplaatsen uitsluitend bedoeld voor het opladen van elektrische voertuigen op de locatie parkeerplaats nabij Boerhorndreef 23 zoals hieronder opgenomen en daartoe de borden E4 van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 te plaatsen met onderbord “alleen opladen elektrische voertuigen” + onderbord “geldt voor twee parkeervakken”.

maar wel onder de opschortende voorwaarden dat:

a. op eigen terrein geen parkeergelegenheid is en ook niet zou moeten zijn volgens het bestemmingsplan;

b. het verkeersbesluit in eerste instantie geldt voor één van de twee aangewezen parkeerplaatsen op de betreffende laadlocatie en die parkeerplaats conform het besluit wordt ingericht;

c. bij voldoende gebruik van de laadvoorziening, en op verzoek van de concessiehouder het besluit ook voor de tweede parkeerplaats gaat gelden nadat deze conform het besluit is ingericht.

Te plaatsen borden bij onderstaande locaties:

Als bij voldoende gebruik de tweede parkeerplaats ook wordt ingericht wordt het volgende onderbord geplaatst:

Op de parkeerplaats nabij Boerhoorndreef 23:

Assen 2 mei 2022

Burgemeester en wethouders van Assen,

Namens deze,

R. Dekker

Teammanager Ruimte

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Dit besluit treedt in werking op de dag na de openbare bekendmaking ervan. Iedere belanghebbende die het met dit besluit niet eens is kan daartegen binnen zes weken na de datum van openbare bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Deze dient te worden gericht aan burgemeester en wethouders van de gemeente Assen, team Ruimte, Postbus 30018, 9400 RA Assen.

Naar boven