VERKEERSBESLUIT Nummer 1530870 Onderwerp: verkeersmaatregelen tijdens carnavalsoptocht in Wehl, 12 juni 2022

 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DOETINCHEM,

 

gelet op het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990), het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) en de Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens, en het Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Doetinchem 2021,

 

 

OVERWEGENDE:

 

dat krachtens artikel 2 Wegenverkeerswet 1994 verkeersmaatregelen genomen worden ter bescherming van de weggebruikers en de passagiers;

 

dat de Diepenbroekstraat, Rietdekkersveld, Groenestraat, Diepenbroekstraat, Graaf von der Goltzstraat, Baron van Lamsweerdestraat, Groenestraat, Cingelwal, Oranjestraat, Grotestraat, Julianastraat, Koningin Wilhelminastraat, Lindenlaan, Larixlaan, Hagelkruisweg, Julianastraat, Prins Mauritsstraat, Beekseweg, Oranjestraat, Stationsstraat, Diepenbroekstraat en Nijverheidsweg in beheer en in eigendom zijn bij de gemeente Doetinchem;

 

dat wij op grond van artikel 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994 bevoegd zijn dit verkeersbesluit te nemen;

 

dat op 12 juni 2022 een carnavalsoptocht plaatsvindt over bovenvermelde wegen;

 

dat het daarvoor noodzakelijk is dat deze wegen worden afgesloten voor alle verkeer volgens de in dit besluit genoemde route;

 

dat de hulpdiensten altijd, dus ook tijdens de optocht, gebruik kunnen blijven maken van de genoemde wegen;

 

dat alle afsluitingen zijn voorzien van hekken en worden bemenst door verkeersregelaars;

 

dat een week voorafgaand de optocht door middel van borden bestuurders van motorvoertuigen al worden geïnformeerd over de parkeermogelijkheden tijdens de optocht;

 

dat de optocht zich zal opstellen vanaf 11:00 uur aan de Koningin Wilhelminastraat;

 

dat vanaf dat moment de afsluiting in werking zal treden tot 16:00 uur;

 

Opstelplaats van de optocht: Nijverheidsweg vanaf Weemstraat (richting Diepenbroekstraat) vanaf 11:00 uur afgesloten

Start optocht: 13:11 uur

Route optocht: Rechtsaf Diepenbroekstraat, rechtsaf Rietdekkersveld, linksaf Groenestraat, linksaf Diepenbroekstraat, rechtsaf Graaf von der Goltzstraat, rechtsaf Baron van Lamsweerdestraat, linksaf Groenestraat, linksaf Cingelwal, rechtsaf Oranjestraat, rechtsaf Grotestraat, linksaf Julianastraat, rechtsaf Koningin Wilhelminastraat, rechtdoor Lindenlaan, rechtdoor Larixlaan, rechtdoor Hagelkruisweg, rechtsaf Julianastraat, linksaf Prins Mauritsstraat, linksaf Beekseweg, rechtsaf Oranjestraat, rechtsaf Stationsstraat, linksaf Diepenbroekstraat, ontbinding richting Nijverheidsweg. Einde van de optocht 15:30 uur.

 

dat deze maatregel zal worden ondersteund door middel van het aanbrengen van een verkeersbord van het type C1 (gesloten in beide richtingen voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee) zoals weergegeven in bijlage 1 bij het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 

dat conform het bepaalde in artikel 24 van het BABW met betrekking tot dit verkeersbesluit overleg is gevoerd met de Politie, district Noord- en Oost-Gelderland en de politie met dit besluit kan instemmen;

 

dat de bekendmaking van de terinzagelegging van dit besluit met de daarop betrekking hebbende stukken wordt gepubliceerd in het Gemeenteblad;

 

 

BESLUITEN,

 

op grond van vorenstaande overwegingen om:

1. Tijdens de opstelling en het rijden van de route van de carnavalsoptocht de Diepenbroekstraat, Rietdekkersveld, Groenestraat, Diepenbroekstraat, Graaf von der Goltzstraat, Baron van Lamsweerdestraat, Groenestraat, Cingelwal, Oranjestraat, Grotestraat, Julianastraat, Koningin Wilhelminastraat, Lindenlaan, Larixlaan, Hagelkruisweg, Julianastraat, Prins Mauritsstraat, Beekseweg, Oranjestraat, Stationsstraat, Diepenbroekstraat en Nijverheidsweg tijdelijk af te sluiten voor alle verkeer en deze maatregel te ondersteunen door middel van het aanbrengen van een verkeersbord van het type C1 (gesloten in beide richtingen voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee) zoals weergegeven in bijlage 1 bij het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

2. dit besluit bekend te maken door publicatie in het Gemeenteblad.

 

MEDEDELINGEN

 

Tegen dit verkeersbesluit kunnen:

1. belanghebbenden die zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht naar voren hebben gebracht en

2. belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht naar voren hebben gebracht

binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit verkeersbesluit (dus tot en met vrijdag 10 juni 2022) tegen dit verkeersbesluit een gemotiveerd beroepschrift indienen.

 

Dit kan bij de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM te ARNHEM. Tegelijk met het indienen van een beroepschrift kan aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM te ARNHEM, een voorlopige voorziening worden gevraagd. Er is griffierecht verschuldigd.

 

Nadere informatie is verkrijgbaar bij de gemeente, telefoonnummer 0314-377 377.

 

 

AFSCHRIFTEN

 

Een afschrift van dit verkeersbesluit is verzonden aan:

de Politie, district Noord- en Oost-Gelderland.

 

Doetinchem, 26 april 2022

K. Looman

teamleider leefomgeving

 

Naar boven