Vaststelling bestemmingsplan “Broekkant 37 en Broekkant ong. te Budel”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken op grond van artikel 3.8 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in de openbare vergadering van 19 april 2022 het bestemmingsplan “Broekkant 37 en Broekkant ong. te Budel” ongewijzigd heeft vastgesteld. Gedurende een termijn van 6 weken ingaande op vrijdag 29 april 2022 tot en met donderdag 9 juni 2022 ligt het vastgestelde bestemmingsplan, de bijbehorende bijlagen en het raadsbesluit voor eenieder ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 te Budel.

Doel van de bestemmingsplanwijziging

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op het realiseren van één ruimte-voor-ruimte woning.

Inzage

Wij adviseren u het vastgestelde bestemmingsplan digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl (IMRO-codering: NL.IMRO.1706.BPBG3074-VAS1). Deze versie is juridisch bindend. Het bestemmingsplan bestaat uit de verbeelding, regels en de daarbij behorende toelichting en is ook in te zien via www.cranendonck.nl/BPprocedures. Tevens is een exemplaar op afspraak in te zien bij de publieksbalie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 te Budel. U kunt een afspraak maken via 14-0495.

Beroep

Tegen het besluit van de gemeenteraad tot het vaststellen van het bestemmingsplan kan eenieder gedurende de termijn voor de terinzagelegging schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Alleen wanneer u eerder geen zienswijze hebt ingediend én u ook geen belanghebbende bent, is beroep instellen niet mogelijk.

Inwerkingtreding

Het vastgestelde bestemmingsplan treedt met ingang van de dag na de dag waarop de beroepstermijn afloopt, in werking. Om te voorkomen dat het bestemmingsplan in werking treedt, kan degene die tijdig beroep heeft ingesteld, binnen de beroepstermijn van zes weken ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval schort de werking van het besluit op totdat er op het verzoek is beslist. Voor zowel het indienen van een beroepschrift als voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Budel, 25 april 2022

Gemeente Cranendonck

Namens deze:

Burgemeester en wethouders

Naar boven