Gemeente Maastricht, voorbereidingsbesluit Retailpark Belvédère 2022

Conform het bepaalde in artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders van Maastricht bekend, dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 12 januari 2022 heeft besloten om een voorbereidingsbesluit te nemen ter voorbereiding van een nieuw bestemmingsplan voor het Retailpark Belvédère, zoals weergegeven op de bij dit besluit behorende bijlage en vervat in het bestand ‘o_NL.IMRO.0935.vbretailbelv2022-vg01.gml’.

Een voorbereidingsbesluit wordt genomen om te voorkomen dat er ongewenste ontwikkelingen in een gebied plaatsvinden. Er wordt een voorbereidingsbescherming beoogd, waarmee een aanhoudingsplicht geldt voor omgevingsvergunningsaanvragen voor de activiteiten bouwen en aanleggen. Daarnaast bevat het voorbereidingsbesluit een verbod om het gebruik van de in dit besluit begrepen gronden of bouwwerken te wijzigen. Het college van burgemeester en wethouders kan onder nadere voorwaarden door middel van een omgevingsvergunning afwijken van dit verbod.

Begrenzing van de locatie

De locatie wordt globaal begrensd door de Belvédèrelaan, de Noorderbrug, de Industrieweg, en een gedeelte van de Sandersweg, met uitzondering van de gronden van het reeds gerealiseerde gedeelte van de 1e fase PDV-concentratie.

Inzien

Met ingang van 13 januari 2022 ligt het voorbereidingsbesluit met de bijbehorende bijlage gedurende de werkingsduur van het voorbereidingsbesluit ter inzage aan het GemeenteLoket, Mosae Forum 10, Maastricht.

Het voorbereidingsbesluit is tevens te raadplegen op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl onder identificatienummer: NL.IMRO.0935.vbretailbelv2022-vg01.

Bent u niet in de gelegenheid om het plan digitaal in te zien of heeft u hulp nodig? Maak dan een afspraak bij het GemeenteLoket. Dat kan digitaal via https://gemeentemaastricht.nl/bouwen-en-verbouwen/inzage-bestemmingsplan of telefonisch via 0032(0)43 14 043 (vanuit het buitenland 31 43 350 4040).

Inwerkingtreding

Het besluit treedt in werking de dag nadat het bekend is gemaakt. Tegen een voorbereidingsbesluit is geen bezwaar/beroep mogelijk.

 

Maastricht, 13 januari 2022

Burgemeester en wethouders van Maastricht,

De secretaris, De Burgemeester,

 

Naar boven