GEMEENTE AALTEN - VERKEERSVERZAMELBESLUIT ELEKTRISCHE LAADPALEN, Aalten

Zaaknummer: Z/22/110559

Verkeersbesluit P/2022-032

Gemeente Aalten

Aanleiding

De gemeente Aalten is voornemens tot het nemen van een verzamelverkeersbesluit voor de plaatsing van openbare laadpalen. Dit verkeersbesluit wordt genomen, om te voorzien in de groeiende behoefte aan openbare laadvoorzieningen. Het bezit en gebruik van elektrische voertuigen groeit snel en hierdoor ontstaat een toenemende behoefte aan laadinfrastructuur in de openbare ruimte. Het is daarom wenselijk, zo niet noodzakelijk, dat er op openbare locaties voldoende mogelijkheden aanwezig zijn om elektrische auto’s op te laden c.q. dat er voldoende oplaadpunten beschikbaar zijn.

Door de plaatsing van de openbare laadpaal wordt voorzien in het algemene belang en wordt er uitvoering gegeven aan de beleidsregels. De gemeente Aalten heeft in 2022 beleidsregels geformuleerd die bedoeld zijn voor het verlenen van medewerking aan verzoeken om oplaadpalen en/of andere oplaadinfrastructuur in de openbare ruimte aan te leggen. Er is een strategische kaart opgesteld waar locaties zijn aangewezen aan de hand van toekomst prognoses per wijk, een analyse van de ruimtelijke geschiktheid, bereikbaarheid van de parkeerplaatsen en de aansluitmogelijkheden op het laagspanningsnet.

Belangenafweging

Door de vele voordelen van elektrisch rijden wordt het verloren gaan van een openbare parkeerplaats ten gunste van een parkeerplaats voor een selecte groep gebruikers als acceptabel gezien. De afgelopen periode is de strategische plankaart opengesteld voor bewoners om een reactie achter te laten. Op basis van de binnengekomen reacties is een zorgvuldige afweging gemaakt om laadpaal locaties aan te wijzen.

Maatregel

De aanvraag voldoet aan de gestelde eisen binnen de ‘Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Aalten’. Het is daarom mogelijk om de aanvraag toe te kennen. Het gaat om de volgende maatregelen:

Het aanwijzen van twee parkeerplaatsen per laadpaal als parkeergelegenheid alleen bestemd voor elektrische personenauto’s met gebruik van de laadpaal.

Deze parkeerplaats in te richten als parkeerplaats voor het opladen van elektrische voertuigen en bij deze parkeerplaats een verkeersbord te plaatsen. Er wordt overgegaan tot plaatsing van de laadpaal voorzien van het verkeersbord RVV E8 met het onderbord met de tekst ‘alleen voor opladen elektrische voertuigen’ (OB20).

Voor één locatie is het noodzakelijk om de parkeerschijfzone op te heffen. De parkeerschijfzone is in het leven geroepen voor het kort parkeren mogelijk te maken. Voor het laden van elektrische voertuigen is het wenselijk om dit voor een langere periode te doen dan met de parkeerschijfzone is toegestaan. Derhalve wordt voor een viertal parkeervakken de parkeerschijfzone opgeheven.

 

Juridisch kader

Wettelijke grondslag

Dit besluit is genomen conform:

artikel 2, lid 1, onder a, b, c en d Wegenverkeerswet 1994;

artikel 15, Wegenverkeerswet 1994;

artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;

artikel 34 onder a van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;

artikel 3.4 van de Algemene Wet Bestuursrecht;

Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Aalten;

mandaatregeling 2020 Aalten;

Tekening VK1-03-08 

 

Advies

Conform het BABW art. 24 is advies gevraagd op 19 april 2022 aan de korpschef van de regio Oost-Nederland

Beleidskader

De maatregel tot het realiseren van een openbare laadpaal aan de Andromeda is getoetst aan Nationaal, Provinciaal en Gemeentelijk beleid. Elektrisch vervoer is in opmars. Om deze groei te kunnen faciliteren zijn openbare oplaadpalen noodzakelijk.

Bij het open markt model blijft het initiatief bij de autorijders en de marktpartijen die laadpalen plaatsen en exploiteren. De gemeente Aalten heeft in 2017 beleidsregels geformuleerd die bedoelt zijn voor het verlenen van medewerking aan verzoeken vanuit de markt om oplaadpalen en/of andere oplaadinfrastructuur in de openbare ruimte te realiseren. De aanvraag voldoet aan alle gestelde beleidsuitgangspunten. Van andere belemmeringen is geen sprake en daarom kan tot realisatie van een openbare oplaadpaal overgegaan worden.

Het besluit

Burgemeester en wethouders besluiten de volgende verkeersmaatregelen te nemen:

1. Het aanwijzen van twee parkeerplaatsen per laadpaal uitsluitend bedoeld voor het opladen van elektrische voertuigen op onderstaande locaties:

- Hofstraat, Aalen (twee laadpalen)

- Winterswijksestraat, Bredevoort (twee laadpalen)

- Keminksweide, Dinxperlo (twee laadpalen)

- Maurits Prinsstraat, Dinxperlo

Hierbij worden de borden E8 van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 te plaatsen met het onderbord met de tekst ‘alleen voor opladen elektrische voertuigen’ (OB20).

2. Voor dit verkeersbesluit een maximale uitvoeringstermijn te hanteren tot en met 31 december 2023. Indien na het verstrijken van deze termijn nog geen uitvoering is gegeven aan een locatie door het plaatsen van het bord E8 van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, met het onderbord met de tekst ‘alleen voor opladen elektrische voertuigen’ (OB20).

3. Door het verwijderen van de blauwe strepen als bedoeld in artikel 25 lid 2 van het Reglement Verkeersregelsen Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) ter hoogte van de vier parkeerplaatsen aan de Hofstraat die bestemd worden voor het elektrisch laden van voertuigen.

Bezwaar besluit

Bent u het niet eens met dit besluit? U kunt bezwaar maken. Dit kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht. Schrijf daarvoor een brief of maak digitaal bezwaar met uw DigiD op www.aalten.nl.

Zet in die brief in ieder geval:

 

 • 1.

  uw naam, adres en woonplaats;

 • 2.

  de datum;

 • 3.

  een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;

 • 4.

  waarom u het niet eens bent met het besluit en

 • 5.

  uw handtekening.

Doe dit wel binnen zes weken nadat het besluit waartegen u bezwaar maakt, is verzonden. Anders kan uw bezwaar niet in behandeling worden genomen

 

Mediation

Wilt u liever een gesprek om tot een oplossing te komen? We kunnen dan met een neutrale gespreksleider vrijblijvend gaan zoeken naar een oplossing. U houdt het recht om alsnog binnen de gestelde termijn van zes weken bezwaar te maken.

Aalten, 19 april 2022

Hoogachtend,

namens burgemeester en wethouders van de gemeente Aalten,

R. Pardijs

Afdeling Bestuur en Openbare Ruimte

Team Beheer Openbare Ruimte

 

 

Naar boven