Verkeersbesluit voor het herroepen geslotenverklaring en instellen doodlopende weg aan Kleine Wal te Doesburg

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Doesburg,

Gelet op:

 • artikel 15 lid 1 van de Wvw 1994, op grond waarvan de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW) opgenomen verkeerstekens, evenals voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, krachtens een verkeersbesluit geschiedt;

 • artikel 15 lid 2 Wvw 1994, op grond waarvan maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer krachtens een verkeersbesluit geschieden, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken;

 • artikel 12 BABW, op grond waarvan het plaatsen of verwijderen van de in dit artikel genoemde verkeerstekens krachtens een verkeersbesluit geschiedt;

 • artikel 14 BABW, op grond waarvan de plaatsing van onderborden, zoals bedoeld in artikel 8, lid 2 en lid 3 van het BABW, in het betrokken verkeersbesluit tot uitdrukking gebracht;

 • artikel 15 BABW, op grond waarvan in het verkeersbesluit dient te worden aangegeven op welke wijze wordt voldaan aan de krachtens artikel 14 Wvw 1994 gestelde voorschriften, zoals deze zijn opgenomen in Hoofdstuk II, paragraaf 4, lid 1 en lid 4 van de Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens (hierna: Uitvoeringsvoorschriften);

 • artikel 24 BABW, op grond waarvan verkeersbesluiten worden genomen na overleg met de korpschef van politie of diens gemandateerde.

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Overwegende dat:

 • op de Kleine Wal een geslotenverklaring is ingesteld door middel van het verkeersbord C1 uit bijlage 1 van het RVV 1990, met onderbord OB52 (uitgezonderd fietsverkeer). Gebleken is dat deze maatregel destijds is ingesteld zonder dat hieraan een verkeersbesluit ten grondslag ligt. Wij wensten aan onze wettelijke verplichting te voldoen door met het verkeersbesluit van 2 juni 2021 alsnog formeel over te gaan tot het instellen van de betreffende maatregelen;

 • tegen het verkeersbesluit van 2 juni 2021 bezwaar is gemaakt;

 • de Commissie bezwaarschriften ons geadviseerd heeft om het bestreden verkeersbesluit van 2 juni 2021 te herroepen en een nieuw verkeersbesluit te nemen bij de beslissing op bezwaar;

 • de Kleine Wal binnen de ingestelde vergunninghouderszone van Doesburg valt;

 • door handhavers en bewoners van de Kleine Wal regelmatig wordt geconstateerd dat er door onbevoegden op de Kleine Wal wordt geparkeerd;

 • door de geslotenverklaring juridisch gezien geen gebruik kan worden gemaakt van de uitgegeven parkeervergunningen voor de Kleine Wal en er ter plaatse niet geladen en gelost kan worden;

 • handhavers momenteel ieder voertuig op de Kleine Wal kunnen bekeuren (inclusief vergunninghouders) en dit niet wenselijk en de bedoeling is;

 • de onder ‘Besluiten’ genoemde (delen van) wegen in eigendom, beheer en onderhoud zijn bij de gemeente Doesburg;

 • overeenkomstig artikel 24 BABW overleg is gepleegd met de gemandateerde van de korpschef van politie die positief geadviseerd heeft.

is het gewenst om:

 • het verkeersbesluit van 2 juni 2021 tot het instellen van een geslotenverklaring voor voertuigen (inclusief onderborden ‘uitgezonderd (fietsers’ en ‘uitgezonderd vergunninghouders’) op de Kleine Wal te herroepen;

 • de Kleine Wal in te stellen als doodlopende weg en te voorzien van een onderbord met de tekst ‘uitgezonderd (brom)fietsers’.

Gelet op artikel 2 Wvw 1994 strekt de in dit besluit genoemde verkeersmaatregel tot:

 • het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

 • het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

 • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden.

Besluiten

Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten wij:

 • 1.

  Het verkeersbesluit van 2 juni 2021 tot het instellen van een geslotenverklaring voor voertuigen op de Kleine Wal door het plaatsen van verkeersborden model C1 uit bijlage 1 van het RVV 1990 (inclusief onderborden ‘uitgezonderd fietsers’ en ‘uitgezonderd vergunninghouders’) te herroepen;

 • 2.

  De Kleine Wal in te stellen als doodlopende weg door het plaatsen van het verkeersbord model L8 uit bijlage 1 van het RVV 1990;

 • 3.

  Het verkeersbord model L8 te voorzien van een onderbord met de tekst ‘uitgezonderd (brom)fietsers’;

 • 4.

  Deze maatregelen uit te voeren zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende afbeelding;

 • 5.

  De bekendmaking van dit verkeersbesluit te laten geschieden in het elektronische Gemeenteblad en mededeling hiervan te doen op de Gemeentepagina van de Regiobode.

Doesburg, 5 april 2022

P. Werkman | Gemeentesecretaris

drs. L.W.C.M. van der Meijs | Burgemeester

Beroep

Omdat dit besluit genomen is in het kader van een beslissing op bezwaar, kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van deze bekendmaking een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de rechtbank Gelderland, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Het is ook mogelijk om digitaal beroep in te dienen bij rechtbank. Dit kan via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

U moet hiervoor wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

In het beroepschrift vermeldt u het volgende:

 • 1.

  uw naam, adres, datum en ondertekening;

 • 2.

  een omschrijving van het besluit waar het beroepschrift tegen gericht is (u kunt bijvoorbeeld deze bekendmaking meesturen);

 • 3.

  de reden waarom u beroep instelt.

Voorlopige voorziening

Een beroepschrift schort de werking van dit besluit niet op. Als u dat wilt en u een spoedeisend belang heeft, kunt u bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland een verzoek om een voorlopige voorziening indienen.

Kosten

Zowel voor het indienen van beroep als een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.

Zie: https://www.rechtspraak.nl/Naar-de-rechter/Kosten-rechtszaak/Griffierecht/Paginas/Griffierecht-bestuursrecht.aspx

Naar boven