Besluitenlijst college 5 april 2022 gemeente Oisterwijk

 

Het college heeft in de vergadering van 5 april 2022 de volgende besluiten genomen:

Plan van aanpak REKS 2.0

Het college neemt kennis van het Plan van aanpak REKS 2.0 en informeert de raad hierover middels een raadsinformatiebrief.

 

Gewijzigde vaststelling wijzigingsplan Balbian Versterlaan 4

Het college heeft besloten het wijzigingsplan Balbian Versterlaan 4, gewijzigd vast te stellen.

 

Beantwoording vragen ex. Art. 42 vragen inzake afwegingskader woningbouwinitiatieven in de praktijk

Het college heeft vragen beantwoord van de CDA-fractie Oisterwijk (brief 8 maart 2022) betreffende een artikel in de Nieuwsklok d.d. 2 maart jl. 'Het 'afwegingskader woningbouwinitiatieven' in de praktijk'.

 

Nota bodembeheer

Het college heeft besloten om de Nota bodembeheer voor een periode van 6 weken ter inzage te leggen.

 

Intrekken collegebesluit verkoop percelen langs Sportlaan

Het college heeft besloten om het besluit over het voornemen van 8 maart 2022 om weidegrond gelegen langs de Sportlaan te verkopen in te trekken. In plaats daarvan zal gekeken worden naar een alternatieve constructie om deze grond langdurig in gebruik te geven aan de huidige gebruiker.

 

Naar boven