Verkeersbesluit tot het aanwijzen en inrichten van een algemene gehandicaptenparkeerplaats op de parkeerplaats Orionplein te Treebeek.

 

Het college van burgemeester en wethouders

van de gemeente Brunssum

 

De gemeente is voornemens om over te gaan tot het aanwijzen en inrichten van twee algemene gehandicaptenparkeerplaats op de parkeerplaats Orionplein te Treebeek.

Artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994 bepaalt dat de plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens, en onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit en dat maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de weg of tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer geschieden krachtens een verkeersbesluit, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken.

Artikel 12 van het BABW bepaalt dat de plaatsing van de borden E6, zoals deze staan opgenomen in bijlage 1 behorende bij het RVV 1990, moet geschieden krachtens een verkeersbesluit.

 

Van de in artikel 2, eerste en tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen, liggen de volgende belangen ten grondslag aan dit besluit:

1. het beschermen van weggebruikers en passagiers;

2. het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

 

O verwegingen ten aanzien van het besluit:

1. Het verzoek voor het aanwijzen en inrichten van een algemene gehandicaptenparkeerplaats is getoetst door de wegbeheerder op de punten bereikbaarheid van de panden en parkeerdruk in combinatie met de bedrijfsactiviteiten.

2. De overwegingen met betrekking tot de aanvraag zijn onderstaand beknopt weergegeven: In de CROW richtlijn no. 337 in het kader van de “integrale toegankelijkheid openbare ruimte” is opgenomen dat minimaal 2 % van de beschikbare parkeerplaatsen ingericht dient te zijn als algemene gehandicaptenparkeerplaats en dat in genoemde parkeerplaats nog niet is voorzien in deze. Dat door het inrichten van een algemene gehandicaptenparkeerplaats nabij winkels/bedrijven in de parkeerbehoefte van gehandicapte bezoekers kan worden voorzien.

3. Gelet op bovenstaande overwegingen luidt het advies om de aanvraag te honoreren en een parkeervak aan te wijzen en in te richten als algemene gehandicaptenparkeerplaats.

Besluit:

1. door middel van het plaatsen van het bord E6, zoals bedoeld in Bijlage 1 van het RVV 1990, op de parkeerhaven Victoria in de nabijheid van de ingang van het centrum een algemene gehandicaptenparkeerplaats aan te wijzen en in te richten;

2. te bepalen, dat met het van kracht worden van dit besluit eerdere verkeersmaatregelen in het onderhavige verkeersgebied komen te vervallen indien die met dit besluit in strijd zijn dan wel hiermede niet in overeenstemming zijn;

3. te bepalen dat de bekendmaking van dit verkeersbesluit geschiedt door plaatsing van het besluit in het Gemeenteblad.

De algemene gehandicaptenparkeerplaats zal worden ingesteld middels het plaatsen van de navolgende verkeersbesluitplichtige bebording:

E6

 

 

Het geheel uit te voeren conform onderstaande tekening. “Voor een grotere weergave van de situatietekening zie bijlage.”

Iedere belanghebbende kan bezwaar maken tegen dit besluit. Wilt u bezwaar maken? Stuur dan een brief aan het college van burgemeester en wethouders binnen 6 weken na de dag van bekendmaking van het besluit in de Staatscourant. Maakt u later bezwaar, dan nemen we uw bezwaar mogelijk niet in behandeling.

De brief stuurt u naar:

Gemeente Brunssum

Postbus 250

6440 AG Brunssum

Ook kunt u digitaal bezwaar maken via: www.brunssum.nl. U moet hiervoor in het bezit zijn van een DigiD.

In de brief schrijft u:

• uw naam en adres;

• de datum waarop u de brief stuurt;

• met welk besluit u het niet eens bent;

• waarom u het daarmee niet eens bent;

• uw handtekening;

• of u in aanmerking wilt komen voor een vergoeding van uw kosten, als uw bezwaar gegrond wordt verklaard.

Spoedeisend belang

Ook als u bezwaar maakt, mag het besluit al worden uitgevoerd. Wilt u dat juist voorkomen en heeft u daarvoor een spoedeisend belang? Dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Limburg. Hoe u dat doet leest u op: www.rechtspraak.nl.

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Lees dan de folder “Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid” op: https://www.rijksoverheid.nl

Brunssum, 14 januari 2022

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van Brunssum,

krachtens mandaat,

Hoofd Openbare Ruimte

Nico Willems

Naar boven