Ontwerp bestemmingsplan en ontwerp besluit ontheffing Wet geluidhinder “Stationsstraat 22-24 Kijkakkers ong. te Maarheeze”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken op grond van artikel 3.8, eerste lid, Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerp bestemmingsplan “Stationsstraat 22-24 Kijkakkers ong. te Maarheeze” vanaf zaterdag 9 april 2022 tot en met vrijdag 20 mei 2022 voor eenieder ter inzage ligt.

 

Doel van de bestemmingsplanwijziging

Dit ontwerp bestemmingsplan betreft de beoogde realisatie van twee levensloopbestendige woningen.

 

Inzage

Wij adviseren u het ontwerp bestemmingsplan digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1706.BPMHZ5026-ONT1) of via www.cranendonck.nl/BPprocedures. Deze versie is juridisch bindend. Tevens is een exemplaar op afspraak in te zien bij de publieksbalie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 te Budel. U kunt een afspraak maken via 14-0495.

 

Ontwerp besluit ontheffing Wet geluidhinde r

Bij de realisatie van de woning(en) wordt de voorkeursgrenswaarde vanwege het wegverkeerslawaai overschreden. Bij geringe overschrijding kan de gemeente hiervoor hogere grenswaarden vaststellen. Op grond van artikel 110c van de Wet Geluidhinder liggen de ontheffingsaanvraag en het ontwerpbesluit (inclusief het akoestisch rapport en de daarbij behorende stukken) tegelijk met het ontwerp bestemmingsplan voor eenieder ter inzage.

 

Anterieure overeenkomst

In het kader van het ontwerp bestemmingsplan “NL.IMRO.1706.BPMHZ5026-ONT1” maakt het college van burgemeester en wethouders tenslotte bekend dat zij met initiatiefnemers een anterieure overeenkomst als bedoeld in artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) heeft gesloten, gericht op de beoogde realisatie van twee levensloopbestendige woningen. De overeenkomst heeft betrekking op de percelen kadastraal bekend als gemeente Maarheeze, sectie A, nummer 5222, 5223 en 5224 (behorend bij Stationsstraat 22) en sectie A, nummer 5219, 5220 en 5221 (behorend bij Stationsstraat 24). Een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst ligt conform artikel 6.2.12 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) voor eenieder gedurende zes weken gelijktijdig met het ontwerp bestemmingsplan ter inzage.

 

Indienen zienswijze

Op het ontwerp bestemmingsplan kan eenieder gedurende bovengenoemde termijn zowel schriftelijk als mondeling een reactie geven. Een mondelinge zienswijze kunt u - op afspraak - indienen bij de balie van het gemeentehuis. Een schriftelijke zienswijze richt u aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 2090, 6020 AB Budel. Hoe u dat eenvoudig online regelt, leest u op onze website: www.cranendonck.nl/BPprocedures.

 

Contact

Heeft u hulp nodig bij het digitaal raadplegen of heeft u vragen over het bestemmingsplan? U kan contact opnemen met de balie van het gemeentehuis 14-0495.

 

Zo weet u ervan!

Automatisch alle berichten over uw buurt ontvangen? Meld u aan bij de gratis attenderings-service van de overheid op www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.

 

Naar boven