Verlenging beslistermijn voor het omzetten van de bedrijfswoning naar burgerwoning aan Voorhouterweg 20 te Rijnsburg

Kennisgeving verlenging beslistermijn

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Burgemeester en wethouders van gemeente Katwijk maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Locatie

Omschrijving

Uiterste beslisdatum

Voorhouterweg 20 Rijnsburg

het omzetten van de bedrijfswoning naar burgerwoning

18-02-22 (6 weken extra)

Dit verlengingsbesluit is niet vatbaar voor bezwaar of beroep, omdat het slechts een procedureel besluit betreft.

Naar boven