Coördinatieregeling ontwerpbesluiten Bosbergerweg 9

Burgemeester en wethouders maken bekend dat vanaf 14 januari 2022 ontwerpen ter inzage liggen van de wijziging Bosbergerweg II van het bestemmingsplan Buitengebied 2012 en de omgevingsvergunning voor de activiteit ‘(ver)bouwen van een bouwwerk’ aan de Bosbergerweg 9 in Stroe.

De besluiten worden met toepassing van paragraaf 3.6.1 van de Wet ruimtelijke ordening gecoördineerd. Het plan voorziet in het uitbreiden van de woning op het perceel Bosbergerweg 9 in Stroe.

Ontwerpwijziging

Het college heeft het voornemen om voor het plan een wijziging vast te stellen. De ontwerpwijziging Bosbergerweg II ligt ter inzage.

Ontwerp-omgevingsvergunning

Gelijktijdig met de ontwerpwijziging liggen ook de aanvraag, de ontwerp-omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken ter inzage. Dit is mogelijk op grond van de coördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.30 van de Wet ruimtelijk ordening.

Terinzagelegging

De ontwerpwijziging, de ontwerp-omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 14 januari tot en met 24 februari 2022 ter inzage bij het servicepunt Bouwen, Wonen en Leefomgeving (Raadhuisplein 2). U kunt het plan digitaal inzien via onderstaande links. Mocht u geen mogelijkheid hebben om het plan digitaal in te zien, dan kunt u individueel een afspraak maken om het plan in te zien via onze website (https://www.barneveld.nl/belastingen-en-vergunningen/afwijken-van-bestemmingsplan) of via telefoonnummer (0342) 495 335. Het gemeentehuis is vanwege de coronamaatregelen hiervoor alleen op afspraak te bezoeken. In verband met het vorenstaande zijn er ook geen medewerkers aanwezig om het plan toe te lichten. Indien u vragen heeft, kunt u deze mailen naar rodigitaal@barneveld.nl.

U vindt de officiële bekendmaking via https://www.barneveld.nl/over-barneveld/bekendmakingen.

Daarnaast is het plan Bosbergerweg II in te zien op de landelijke website:

www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0203.1653-0001

De bronbestanden van het plan zijn beschikbaar via:

https://publiek.tercera-ro.nl/officieel/0203/NL.IMRO.0203.1653-0001

(Mochten bovenstaande links niet werken, wilt u het dan melden bij rodigitaal@barneveld.nl)?

Tijdens de vermelde periode kan een ieder, bij voorkeur schriftelijk, een zienswijze over de ontwerpbesluiten naar voren brengen bij de gemeente Barneveld (afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, postbus 63, 3770 AB Barneveld). Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via telefoonnummer (0342) 495 335. U kunt uw zienswijze ook digitaal via de gemeentelijke website naar voren brengen. Daarvoor moet u gebruik maken van DigiD om u te legitimeren. Het formulier treft u aan bij de documenten op de gemeentelijke website (Zienswijze indienen | Gemeente Barneveld). Wij merken de ingediende zienswijze (met eventuele daarin opgenomen persoonsgegevens) als openbaar aan, tenzij in de zienswijze expliciet wordt aangegeven dat u hiervoor geen toestemming geeft.

Voor vragen kunt u contact opnemen met het servicepunt Bouwen, Wonen en Leefomgeving via telefoonnummer (0342) 495 335.

Barneveld, 13 januari 2022.

Naar boven