Verkeersbesluit Montferland: Toekennen gehandicaptenparkeerplaats, De Linde te Didam

Middels dit verkeersbesluit wordt een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken toegewezen ter hoogte van De Linde 6 te Didam.

Portefeuillehouder: Wethouder O. van Leeuwen

Inleiding

Overwegingen

Krachtens artikel 15 lid 2 van de Wegenverkeerswet 1994 moeten maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg conform een verkeersbesluit, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken.

Maatregel

Het toekennen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan bewoner, woonachtig aan De Linde 6 te Didam. De GPP wordt bij de woning gerealiseerd.

Doelstelling

Met het verkeersbesluit wordt beoogd:

• - Het verzekeren van de veiligheid op de weg;

• - Het beschermen van weggebruikers en passagiers.

Motivering

Bewoners van de gemeente Montferland die in het bezit zijn van een gehandicaptenparkeerkaart kunnen een aanvraag indienen voor de aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken. Op 18 maart 2022 is een externe vraag binnengekomen om een gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen voor bewoner, woonachtig aan De Linde 6 te Didam.

Bij de aanvraag is in overweging genomen dat de aanvrager geen ruimte heeft om op eigen terrein te parkeren en dat de parkeerdruk in de betreffende straat hoog is.

De verkeersveiligheid komt niet in het geding door de aanleg van de gehandicaptenparkeerplaats.

Belangenafweging

De gemeente Montferland heeft het belang van de aanvrager laten prevaleren boven het algemeen belang en boven de vrijheid van het verkeer.

Gehoord

Conform artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is er overleg geweest met de politie.

Besluit

Het college van burgemeester en wethouder van de gemeente Montferland besluit tot:

Het toekennen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken t.h.v. De Linde 6, middels:

• 1. Het plaatsen van verkeersteken E06 inclusief onderbord met kentekenaanduiding.

Mededelingen

Didam, 21 maart 2022

Burgemeester en wethouders van de gemeente Montferland

Bezwaar- of beroepsclausule

Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na bekendmaking een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U kunt dat richten aan: Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Montferland, Postbus 47, 6940 BA DIDAM. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen. Op de website van de gemeente www.montferland.info vindt u onder "digitaal loket" onder "Digitale formulieren" het formulier "bezwaarschrift indienen". Daar treft u alle informatie aan. Voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift heeft u een DigiD inlogcode nodig.

Voorlopige voorziening

Daarnaast kan, mits een bezwaarschrift is ingediend, een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank te Zutphen. Voor het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. U kunt ook digitaal het verzoek om een voorlopige voorziening bij genoemde rechtbank indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een DigiD inlogcode. Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Naar boven