Verkeersbesluit Van Ostadelaan

Burgemeester en wethouders van Woudenberg;

 • -

  Gelezen het voorstel van de afdeling Realisatie en Beheer van 19 december 2017;

 • -

  Gelet op het bepaalde in de artikelen 2, 14, 15, 16, 18 en 20 van de Wegenverkeerswet 1994 (W.V.W. 1994) en de artikelen 4, 12, 14, 18, 21, 24 en 26 ven het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;

Overwegende,

 • -

  dat de Van Ostadelaan een erftoegangsweg met een max. snelheid van 30 km/u betreft;

 • -

  dat bovenstaand weggedeelte recent is heringericht;

 • -

  dat aan de noordkant een aantal garageboxen zijn gelegen;

 • -

  dat aan de oostkant van de rijbaan haakse parkeergelegenheden zijn aangelegd;

 • -

  dat gelet op de bereikbaarheid van zowel de garageboxen en parkeergelegenheden het wenselijk is dat niet wordt geparkeerd buiten de parkeervakken;

 • -

  dat het zodoende wenselijk is om een parkeerverbod zone in te stellen;

 • -

  dat er in de direct omgeving voldoende parkeergelegenheid aanwezig is.

Overwegende voorts,

 • -

  dat de Van Ostadelaan een weg is als bedoeld in artikel 18 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994;

 • -

  dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer overleg is gepleegd met de Politie, Eenheid Midden-Nederland;

 • -

  dat in dit overleg is gebleken dat de politie kan instemmen met de voorgenomen verkeersmaatregel(en);

 • -

  dat het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee een ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van de betrokkenen behoren te blijven.

BESLUITEN:

dat door het plaatsen van het bord E01-ZE (parkeerverbodzone), er een verbodzone tot parkeren wordt ingesteld op Van Ostadelaan.

Voor een juist overzicht van de verkeersmaatregelen wordt verwezen naar de bijgevoegde tekening.

Woudenberg,

Namens het college van burgemeester en wethouders,

B. v.d. Hoven

Beleidsmedewerker Verkeer & Vervoer

Situatietekening

Inzien en bezwaar:

Het verkeersbesluit met tekening worden gepubliceerd via www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant en liggen ter inzage bij klantcontactcentrum (receptie) op het gemeentehuis. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken bij het college van Burgemees­ter en wethouders van Woudenberg binnen zes weken na de datum van de bekendmaking. Het bezwaarschrift dient uw naam en adres te bevatten, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de motivering van het bezwaar. Het bezwaar dient te worden gericht aan het college van B&W van Woudenberg, Postbus 16, 3930 EA te Woudenberg.

Naar boven