Afwegingskader Aardwarmte Nieuwegein

De raad van de gemeente Nieuwegein;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 november 2021;

 

gelet op het unaniem aangenomen amendement A123;

gelet op het unaniem aangenomen amendement A124;

 

besluit:

 • 1.

  Het afwegingskader voor het beoordelen van aardwarmte-initiatieven (bijlage 1) met de thema’s:

  • a.

   Veiligheid

  • b.

   Duurzaamheid

  • c.

   Maatschappelijke aanvaardbaarheid

  • d.

   Ruimtelijke inpassing

  • e.

   Vergunningen

  • f.

   Financiële haalbaarheid

  • g.

   In overleg met het bevoegd gezag (EZK + provincie) + RIVM, Vitens en KWR, komen tot een monitoringssysteem voor drinkwater- en grondwater-niveau en -kwaliteit

 • vast te stellen en de daarin opgenomen criteria en indicatoren als kader te hanteren bij het beoordelen van aardwarmte-initiatieven in Nieuwegein of op een locatie met invloed op Nieuwegein met dien verstande dat de criteria en de indicatoren over het thema Veiligheid (bijlage 1) als volgt worden aangepast in het afwegingskader: Veiligheidscriterium 1: het toevoegen van een extra indicator vòòr de huidige derde indicator (seismisch monitoringprotocol): “

  • Qualitative Risk Assessment (QRA) voor de voorkeurslocatie voorafgaand aan het definitieve locatievoorstel (dus als onderdeel van de haalbaarheidsstudie) en besproken met het Veiligheidsoverleg zodat de QRA aansluit bij de lokale situatie bovengronds. In de QRA is aangetoond dat de initiatiefnemer het risico op aardbevingen minimaliseert, is in kaart gebracht waar breukzones zitten en hoe die met het ontwerp worden vermeden. Tevens maakt een berekening van de te verwachten magnitude aan het maaiveld onderdeel uit van de QRA, e.e.a. conform de standaarden van en getoetst door het SodM;

  • Veiligheidscriterium 2: schrappen van de passage “Aanvullend seismisch onderzoek (schieten seismische lijn via vibroseismeting) maakt onderdeel uit van deze berekening;”

  • Veiligheidscriterium 3 en 4 onveranderd te laten.

 • 2.

  Vast te stellen dat een initiatief op geen van de indicatoren van de criteria negatief mag scoren.

 • 3.

  Akkoord te gaan met de wijze waarop het college namens de gemeente initiatiefnemers bindt aan dit afwegingskader, door het sluiten van een Intentieovereenkomst en Samenwerkings–overeenkomst.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 16 december 2021

Jan Karens

griffier

Frans Backhuijs

voorzitter

Naar boven