Subsidieplafond Peuterwerk vastgesteld

 

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente De Fryske Marren heeft op 11 maart 2021 voor het onderdeel Peuterwerk van subsidieregeling Peuterwerk en voorschoolse educatie (VVE) het subsidieplafond opnieuw vastgesteld. Een subsidieplafond is het bedrag wat er tijdens een bepaald jaar maximaal beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies.

 

Subsidieplafond 20 2 0

Subsidieregeling Peuterwerk en voorschoolse educatie (VVE), onderdeel Peuterwerk: € 271.350

Verdeling subsidie

De wijze van verdelen van de subsidie is in de subsidieregeling opgenomen. Voor bovenstaande regeling geldt de algemene verdeelsleutel, deze is:

Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

Als de aanvrager op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum waarop de aangevulde aanvraag is ingediend.

Indien het vastgestelde subsidieplafond dreigt te worden overschreden of wordt overschreden als gevolg van het aantal aanvragen dat op dezelfde dag wordt ontvangen, worden de aanvragen die op die dag ontvangen zijn, door middel van loting gerangschikt.

 

 

 

 

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van De Fryske Marren op 11 maart 2021

gemeentesecretaris, burgemeester,

Ditta Cazemier, Fred Veenstra

Naar boven