Gemeenteblad van Beesel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BeeselGemeenteblad 2021, 88372Overige besluiten van algemene strekkingBesluit mandaat, volmacht en machtiging inkoopprocedure 2022 e.v. beschermd wonen, maatschappelijke opvang en bemoeizorg& OGGZ preventie Noord- en Midden-Limburg

het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester van de gemeente Beesel ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft:

 

Gelet op:

 • -

  Gemeentewet, artikel 160, lid 1, onder e, ‘Aangaan privaatrechtelijke rechtshandeling van de gemeente’;

 • -

  Gemeentewet, artikel 171, lid 1 en 2, ‘Vertegenwoordiging van de gemeente’;

 • -

  Algemene wet bestuursrecht, Afdeling 10.1.1 ‘Mandaat’;

 • -

  Burgerlijk wetboek, artikel 3:60 ‘Volmacht’ (zie bijlage 1 wettelijke bepalingen) en· gemeentelijke bevoegdheidsregeling voor mandaat en volmacht;

 • -

  Jeugdwet;

 • -

  De Aanbestedingswet 2012.

Besluit:

De gemeente Venlo gevestigd te Venlo, mandaat, volmacht en machtiging te verlenen, met de mogelijkheid van ondermandaat, ondervolmacht en submachtiging, voor onderstaande taken in relatie tot het uitvoeren van de inkoopprocedures beschermd wonen, maatschappelijke opvang bemoeizorg & OGGZ preventie regio Noord- en Midden-Limburg voor de periode 2022 e.v.:

 

 • 1.

  Het opstellen en vaststellen van inkoopdocumenten op basis van de door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beesel vastgestelde inkoopstrategie;

 • 2.

  Het uitvoeren van de inkoopprocedures;

 • 3.

  Het ongeldig verklaren van aanmeldingen of inschrijvingen;

 • 4.

  Het uitsluiten van aanbieders die niet voldoen aan gestelde uitsluitings-, geschiktheids- en/of overige (selectie-)eisen;

 • 5.

  Het beoordelen van aanmeldingen, inschrijvingen en prijsopgaven in het kader van inkoop;

 • 6.

  Het onderhandelen met aanbieders over inschrijvingen (inclusief tarieven) en nemen van een beslissing over de uitkomst, binnen de (financiële) kaders die het college van burgemeester en wethouders van … dienaangaande hebben vastgesteld;

 • 7.

  Het nemen van gunnings- en afwijzingsbeslissingen;

 • 8.

  Het aangaan en ondertekenen van overeenkomsten met gegunde inschrijvers in het kader van de inkoopprocedures;

 • 9.

  besluiten tot het voeren van verweer in rechtsgedingen in het kader van de inkoopprocedures;

 • 10.

  het vertegenwoordigen van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beesel in rechtsgedingen als bedoeld onder 9. (procesvertegenwoordiging);

 • 11.

  het uitvoeren van alle feitelijke handelingen ter voorbereiding en uitvoering van de in dit besluit opgenomen bevoegdheden.

Dit besluit treedt onmiddellijk in werking na bekendmaking.

 

Aldus besloten te Reuver op 9 februari 2021,

Burgemeester en wethouders van Beesel,

F.J.M. Nilessen

secretaris

B.C.M. Vostermans,

burgemeester

de burgemeester van Beesel,

B.C.M. Vostermans