Ontwerpbestemmingsplan Polderweg 1

Burgemeester en wethouders van de gemeente Waddinxveen maken bekend dat zij op 16 maart 2021 hebben ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Polderweg 1 en het mer-beoordelingsbesluit.

Woningbouw aan de Polderweg 1

Het ontwerpbestemmingsplan is opgesteld om woningen te kunnen bouwen waar vroeger een pluimveebedrijf was gevestigd. In dit ontwerpbestemmingsplan worden 5 nieuwe woningen mogelijk gemaakt en in de toekomst onder voorwaarden nog 3.

De bestemming ‘agrarisch-intensieve veehouderij’ wordt omgezet naar wonen. De bestaande woning, een schuur en eierautomaat worden in de plannen meegenomen.

Via de website van de gemeente kunt u het ontwerpbestemmingsplan bekijken

Vanaf 25 maart 2021 kunt u op de gemeentelijke website www.waddinxveen.nl/bestemmingsplannen het ontwerpbestemmingsplan vinden met een uitgebreide uitleg op het plan. Ook vindt u hier de verbeelding en de regels die erbij horen. Hier is ook het ontwerpbesluit Hogere Waarden te vinden, dit ligt tegelijk met het ontwerpbestemmingplan ter inzage. Een andere mogelijkheid voor het bekijken van het ontwerpbestemmingsplan is via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0627.BPpolderweg1-0301).

Het m.e.r.-beoordelingsbesluit kunt u vinden in de bijlagen bij het ontwerpbestemmingsplan

Burgemeester en wethouders hebben ook het besluit genomen dat een vormvrije m.e.r.-beoordeling volstaat (m.e.r. is de afkorting voor milieueffectrapport).

Uit de vormvrije m.e.r.-beoordeling die ten behoeve van deze ontwikkeling is uitgevoerd, blijkt dat er geen significante nadelige gevolgen voor het milieu zijn die het maken van een milieueffectrapport dan wel milieueffectbeoordelingsrapport rechtvaardigen. In de bijlagen bij het ontwerpbestemmingsplan is het besluit te vinden.

U kunt tot en met 5 mei 2021 reageren op het ontwerpbestemmingsplan en het m.e.r-beoordelingsbesluit

U kunt tot en met 5 mei 2021 schriftelijk of mondeling uw zienswijze indienen over het ontwerpbestemmingsplan. U kunt uw brief sturen aan de gemeenteraad van de gemeente Waddinxveen, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. Benoem in de aanhef van uw brief ‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan Polderweg 1’. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met mevr. N. Broeke (n.broeke@waddinxveen.nl of telefonisch 140182).

Het m.e.r-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit (artikel 6.3 Algemene Wet bestuursrecht). Hierdoor is dit besluit niet zelfstandig vatbaar voor bezwaar en beroep. Wel kunt u uw reactie geven op het m.e.r-beoordelingsbesluit in de procedure voor het ontwerpbestemmingsplan.

Voor meer informatie over deze publicatie, het ontwerpbestemmingsplan en het m.e.r-beoordelingsbesluit kunt u contact opnemen met mevrouw N. Broeke via 140182.

Waddinxveen, 16 maart 2021

Naar boven