Agenda Petear

 

 •  

Datum : 29 maart 2021

 •  

Tijdstip : 20:00 uur

 •  

Locatie : Digitaal

 •  

Voorzitter : De heer S. Holtrop

 •  

Griffier : Mevrouw H.A. van Dijk-Beekman

 •  

 

1.

Opening en vaststellen agenda

In verband met de maatregelen rond het coronavirus vindt het Petear digitaal plaats.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden vóór woensdag 24 maart 14:00 uur via griffie@defryskemarren.nl om mee te praten in het Petear. U leest maandag 29 maart na 13:00 uur of er reacties zijn. Zijn die er niet, dan is er geen Petear.

Op de website www.defryskemarren.nl/gemeenteraad vindt u per vergadering de laatste stand van zaken. Betrokkenen kunnen ook schriftelijk reageren op de raadsvoorstellen. Dat kan tot maandag 29 maart, 12:00 uur. De reacties worden bij de vergaderstukken op de website geplaatst.

 

 

2.

Ontwerpverklaring van geen bedenkingen ten behoeve van de realisatie van een onbemand tankstation, Technykwei 12 in Joure Voorstel:

 • 1.

  De ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van de verlening van de omgevingsvergunning ex artikel 2.12, lid 1 onder a, onder 3˚ van de Wabo het bouwen van een onbemand tankstation, bestaande uit een luifel met twee pompeilanden en een prijzenbord, inclusief reclame op de locatie Technykwei 12 te Joure;

 • 2.

  De procedure te voeren conform het raadsbesluit van 30 maart 2016, dat inhoudt: de ontwerpverklaring van geen bedenkingen is tevens een definitieve verklaring van geen bedenkingen indien er geen zienswijzen zijn ingediend.

Toelichting: In april 2017 is er een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het bouwen van een onbemand tankstation. De omgevingsvergunning is verleend maar niet in stand gebleven in de procedure bezwaar en beroep. Er is gebleken dat ten onrechte een reguliere procedure is gevolgd van 8 weken terwijl er een uitgebreide procedure had moeten worden doorlopen. Alsnog is er een uitgebreide procedure met de aanvraag doorlopen. Hierin moet de gemeenteraad een besluit nemen over een verklaring van geen bedenkingen. Aan de raad wordt nu voorgesteld medewerking te verlenen om een verklaring van geen bedenkingen af te geven.

 •  

 

3.

(Ontwerp)verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning voor het uitbreiden van het onderstation op het adres Pasveer 3 te Lemmer

Voorstel:

 • 1.

  De ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van de verlening van de omgevingsvergunning ex artikel 2.12, lid 1 onder a, onder 3˚ van de Wabo voor het uitbreiden van het onderstation op het adres Pasveer 3 te Lemmer.

 • 2.

  De procedure te voeren conform het raadsbesluit van 30 maart 2016, dat inhoudt: de ontwerpverklaring van geen bedenkingen is tevens een definitieve verklaring van geen bedenkingen indien er geen zienswijzen zijn ingediend.

Toelichting: Liander wil het elektriciteits onderstation, aan Pasveer 3 in Lemmer uitbreiden om de verwachte groei aan gebruik en opwekking van stroom te kunnen opvangen. Dit is aan de oostzijde van Lemmer noordoostelijk van de kruising van de A6 en de N359. Hiervoor moet een nieuw gebouw voor transformatoren worden bijgebouwd. De transformator bestaat uit een staalconstructie met daarop een installatie van ca. 13 meter hoog en met een bliksemspits van ca. 19 meter hoog. Het bestaande gebouw is inmiddels verwijderd.

 •  

 

4.

Marktverordening De Fryske Marren

Voorstel: De Marktverordening De Fryske Marren vast te stellen.

Toelichting: De marktcommissie, als vertegenwoordiging van de markten, heeft een verzoek ingediend om de markttijden aan te passen, die op dit moment van kracht zijn. Met voorliggend voorstel wordt aan de raad gevraagd daarvoor aangepaste Marktverordening vast te stellen.

Door het college van B&W wordt, na het vaststellen van de nieuwe verordening, nadere regels vastgesteld, waarmee mogelijk kan worden gemaakt om de markttijd te vervroegen van 13.00 uur naar 12.00 uur.

 •  

 

5.

Begroting 2021 Stichting Samenwerkingsbestuur Gearhing

Voorstel: Kennis te nemen van de begroting 2021 van Stichting Samenwerkingsbestuur Gearhing.

Toelichting: De begroting 2021 van Stichting samenwerkingsbestuur Gearhing ligt hier voor. 6 van de 24 scholen (544 leerlingen) van Gearhing zijn in De Fryske Marren gevestigd. De begroting sluit met een positief resultaat van € 60.000,--. De gemeenteraad wordt gevraagd de Begroting 2021 voor kennisgeving aan te nemen.

 •  

 

6.

Begroting schoolbestuur Stichting Ambion 2021

Voorstel: de begroting 2021 van Stichting Ambion goed te keuren en de meerjarenbegroting 2021-2024 voor kennisgeving aan te nemen.

Toelichting: De begroting 2021 van Schoolbestuur Ambion (samenvoeging Primus en De Basis) met 8 voornamelijk kleine scholen in De Fryske Marren sluit met een negatief saldo van 413000,- over 2021. Dit tekort kan worden gedekt uit de reserves van Ambion. Van de begroting moet de jaarschijf 2021 door de raad worden goedgekeurd. De meerjarenbegroting heeft geen officiële status en wordt alleen ter kennisneming aangeboden.

 •  

 

7.

Sluiting

 •  

 

 •  

 

 •  

 

 •  

 

Mochten er geen aanmeldingen binnen gekomen zijn om deel te nemen aan de agendapunten van dit P etear, dan gaat dit P etear niet door!

 

U kunt dit nakijken op de site van de gemeenteraad .

 

Naar boven