Besluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure Europaboulevard 10 1083AD Amsterdam

Verleend

Europaboulevard 10, 1083 AD: voor het brandveilig gebruik van het gebouw ten behoeve van een hotel, verzonden op 12 maart 2021. Dossiernummer Z2020-Z003753/2747529.

Het besluit en bijbehorende stukken kunt u gedurende zes weken digitaal opvragen. Stuur een e-mail naar stadsloket.zuid.vergunningen.dvl@amsterdam.nl  en vermeld straatnaam, huisnummer en dossiernummer in uw verzoek.

Niet mee eens?

Bent u het niet eens met dit besluit dan kunt u, als u belanghebbende bent bij het besluit, vanaf de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd, binnen zes weken beroep instellen bij de rechtbank. De datum van ter inzage legging is de datum van deze publicatie. U moet wel een zienswijze tegen het ontwerpbesluit hebben ingediend of gegronde redenen hebben waarom u dit niet heeft gedaan.

Stuur uw beroepschrift naar:

Rechtbank Amsterdam

sector bestuursrecht

Postbus 75399

1070 AJ Amsterdam

Of digitaal via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u een DigiD nodig. Op deze site vindt u ook meer informatie.

Vermeld in uw beroepschrift altijd:

- uw naam, adres en telefoonnummer;

- de datum waarop u het beroepschrift schrijft en uw handtekening;

- het besluit waartegen u beroep maakt, datum en referentienummer/kenmerk van het besluit;

- waarom u beroep maakt.

Schorsende werking

Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Dat wil zeggen, dat het besluit waartegen u beroep instelt geldig blijft totdat over uw beroep is beslist.

Spoed? Voorlopige voorziening

Bij grote spoed kunt u (tegen kosten) een zogeheten voorlopige voorziening aanvragen. Dat is een spoedprocedure waarmee het genomen besluit tijdelijk kan worden ingetrokken en/of andere maatregelen kunnen worden getroffen. Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij:

De voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam

Afdeling Publiekrecht - team bestuursrecht

Postbus 75850

1070 AW AMSTERDAM

Of digitaal via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u een DigiD nodig.

Naar boven