Gemeenteblad van Landerd

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LanderdGemeenteblad 2021, 82067Plannen | ruimtelijkVastgesteld bestemmingsplan "Willevenstraat, Schaijk"

Burgemeester en wethouders van Landerd maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 4 maart 2021 het bestemmingsplan “Willevenstraat, Schaijk” ongewijzigd heeft vastgesteld.

Inhoud van het plan

Het bestemmingsplan heeft tot doel om op de locatie een nieuwe woning mogelijk te maken met toepassing van de ruimte voor ruimte regeling.

Het bestemmingsplan bekijken

Het bestemmingsplan met de bijbehorende stukken liggen ter inzage vanaf maandag 22 maart 2021 tot maandag 3 mei 2021 ter inzage. Voor het inzien dient u een afspraak te maken met de behandelend ambtenaar.

Het bestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar via de landelijke voorziening: www.ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatienummer IDN: NL.IMRO.1685.BPbgb2021willeven0-VG01

Reageren op het vastgestelde bestemmingsplan

Belanghebbenden die eerdere een zienswijze hebben ingediend tegen de ontwerpbesluiten of als u belanghebbende bent en aan kan tonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest tijdig een zienswijze op de ontwerpbesluiten in te dienen, kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s Gravenhage. Voor de behandeling van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd.

In werking treden van het bestemmingsplan

Het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Heeft u tijdig een beroep ingediend en wilt u niet dat de besluiten in werking treden? Dan kunt u tevens een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het bestemmingsplan treedt dan niet eerder in werking dan nadat op uw verzoek is beslist.

Nadere informatie of inzien van het plan?

Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak voor het inzien van het plan kunt u contact opnemen met de heer A. Dunlop via telefoonnummer 0486-458111 of via e-mail Alexander.Dunlop@landerd.nl.