Gemeenteblad van Kaag en Braassem

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Kaag en BraassemGemeenteblad 2021, 81888Plannen | ruimtelijkBestemmingsplan Noordeinde 62A 62B Roelofarendsveen zaaknummer 17256

Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem maken het navolgende bekend. Op grond van de artikelen 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht is het bestemmingsplan Noordeinde 62A 62B Roelofarendsveen op 19 januari 2021 door de gemeenteraad van de gemeente Kaag en Braassem vastgesteld.

Op 4 november 2020 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State uitspraak gedaan inzake het ingestelde beroep dat was ingediend tegen het besluit d.d. 27 mei 2019 het bestemmingsplan ‘Braassemerland 2019’ vast te stellen. De Afdeling heeft het ingestelde beroep gegrond verklaard en het bestreden besluit vernietigd en voorts ingestemd om met toepassing van artikel 8:72, vierde lid, van de Awb voor het vernietigde planonderdeel met inachtneming van deze uitspraak een nieuw plan vast te stellen. Voorliggend bestemmingsplan voorziet in dit besluit.

Locatie van het bestemmingsplan Noordeinde 62A 62B Roelofarendsveen

Het plangebied is gelegen op het perceel achter de bestaande woningen Noordeinde 60 en 62 te Roelofarendsveen. Globaal wordt het plangebied begrensd door het perceel Noordeinde 66 aan de zuidkant, een watergang met daarachter braakliggend terrein waar woningbouw op wordt voorzien aan de westkant, een groenstrook aan de noordkant en het Noordeinde aan de oostkant.

Wanneer en waar kunt u het plan inzien?

Het vastgestelde bestemmingsplan, het vaststellingsbesluit en overige stukken liggen vanaf donderdag 18 maart 2021 tot en met woensdag 28 april 2021 voor eenieder ter inzage bij de ontvangstbalie in het gemeentehuis, Westeinde 1 in Roelofarendsveen. U kunt het bestemmingsplan ook digitaal inzien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Hiervoor kunt u het ID-nummer NL.IMRO.1884.NOORDEINDE62A62B-VAS1 gebruiken.

Instellen van beroep

Vanaf de dag na de dag van terinzagelegging kan gedurende zes weken beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden, die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht, alsmede door belanghebbenden die redelijkerwijs niet kunnen worden verweten dat zij niet tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht.

Het instellen van beroep heeft geen opschortende werking; hiervoor moet een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Dit verzoek wordt gericht aan de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een afschrift van het ingediende beroepschrift dient meegezonden te worden. Beroepschriften en verzoeken om een voorlopige voorziening kunnen op de volgende wijze bij de Raad van State worden ingediend:

- Digitaal loket (alleen voor burgers): https://digitaalloket.raad vanstate.nl

- Schriftelijk: Postbus 20019, 2500 EA Den Haag

- Fax: 070 – 365 13 80

Zowel voor het indienen van beroep als voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening dienen griffierechten te worden betaald. Actuele informatie kunt u vinden op de website van de Raad van State www.raadvanstate.nl

Het vaststellingsbesluit treedt in werking op vrijdag 30 april 2021, tenzij toepassing wordt gegeven aan het zesde lid van artikel 3.8 Wro of voor deze datum een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval wordt de inwerkingtreding van betreffende besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de behandeld ambtenaar, tel. (071) 332 72 72, e-mail info@kaagenbraassem.nl.