Besluit vervanging van de analoge bouwvergunningen 1928 – 2010 en omgevingsvergunningen bouwen 2010 - 2016 gemeente Zundert

gelet op:

• de regeling van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 december 2012 nr. WJZ/466161 (10265), tot wijziging van de Archiefregeling in verband met het stellen van nadere regels omtrent vervanging;

• de grondslagen zoals neergelegd in het "Generieke handboek vervanging archiefbescheiden gemeente Zundert, vastgesteld door College van Burgemeester en Wethouders d.d. 10 mei 2016 (2015/11431)" EN

• de positieve advisering van de gemeentearchivaris; artikel 7 van de Archiefwet.

Besluit(en):

 

 

 

 

 

Artikel 1  

over te gaan tot vervanging van de analoge bouwvergunningen 1928 – 2010 en omgevingsvergunningen bouwen 2010 - 2016, die op grond van de voor de bestanden geldende selectielijsten voor bewaring in aanmerking komen, door digitale reproducties, waarna de analoge archiefbescheiden worden vernietigd;

Artikel 2  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dag van bekendmaking van dit besluit in de Zundertse Bode;

Artikel 3  

Dit besluit kan worden aangehaald als: "Besluit vervanging van de analoge bouwvergunningen 1928 – 2010 en omgevingsvergunningen bouwen 2010 - 2016 gemeente Zundert".

 

 

 

 

Ondertekening,

Zundert, Januari 2021

Met vriendelijke groet,

College van Burgemeester en Wethouders van Zundert,

names deze,

drs. J.W.F. Compagne

gemeentesecretaris

Naar boven