Gemeenteblad van Landerd

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LanderdGemeenteblad 2021, 75188Overige besluiten van algemene strekkingAanwijzingsbesluit buitengewoon opsporingsambtenaar als toezichthouder in de zin van artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb)

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Landerd, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft

 

Gelet op:

 • -

  Artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  Titel 5:2 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  Artikel 142 van het Wetboek van Strafvordering;

 • -

  Het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar;

 • -

  Artikel 34 tweede lid van de Wet op kansspelen;

 • -

  Artikel 6:2 van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Landerd;

 • -

  Artikel 21 van de Afvalstoffenverordening van de gemeente Landerd juncto artikel 5:10 derde lid Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • -

  De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO);

 • -

  De Wet basisregistratie personen (Wet BRP).

Overwegende dat:

het wenselijk is te voorzien in de aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s)/toezichthouders in de zin van artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht in samenhang met de onderscheidenlijke wettelijke voorschriften.

 

Gezien zijn bevoegdheid als buitengewoon opsporingsambtenaar verkregen middels:

 • I.

  De akte van opsporingsbevoegdheid;

 • II.

  De akte van beëdiging.

BESLUITEN:

Onder verwijzing naar Domeinlijst 1, Openbare Ruimte, van het Besluit Buitengewoon Opsporingsambtenaar

 

Renee Sophia Anna Louisa Lagarde, geboren te Wellerlooi.

 

Aan te wijzen als toezichthouder, belast met de zorg tot naleving van het bepaalde bij of krachtens:

 • a.

  De Wet op kansspelen;

 • b.

  De Algemeen Plaatselijke Verordening van de gemeente Landerd;

 • c.

  De Afvalstoffenverordening van de gemeente Landerd;

 • d.

  De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO);

 • e.

  De Wet basisregistratie persoonsgegevens (BRP).

Deze aanwijzing treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking in het Gemeenteblad.

 

Alle eerder genomen aanwijzingsbesluiten ten aanzien van deze toezichthouder komen met deze aanwijzing te vervallen.

 

Aldus besloten in de collegevergadering van het college van burgemeester en wethouders der gemeente Landerd van 23 februari 2021.

De raad voornoemd,

de secretaris,

C. Boode

de voorzitter,

M.C. Bakermans