Gemeenteblad van Kaag en Braassem

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Kaag en BraassemGemeenteblad 2021, 74776Plannen | ruimtelijkOntwerp bestemmingsplan ‘Geestweg 62’

Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem maken, op grond van artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) bekend dat met ingang van donderdag 11 maart 2021 gedurende zes weken het ontwerp bestemmingsplan Geestweg 62 als ontwerp ter inzage ligt.

Locatie en projectinhoud

Het ontwerp bestemmingsplan heeft betrekking op Geestweg 62, 62a en 62b. Voor Geestweg 62a geldt dat deze gronden terug worden bestemd naar een bedrijfsbestemming. De gronden aan de Geestweg 62 en Geestweg 62b worden ombestemd naar een woonbestemming met de mogelijkheid tot het huisvesten van arbeidsmigranten.

Wanneer en waar kunt u het plan inzien?

Het ontwerp bestemmingsplan en de daarbij behorende stukken liggen van 11 maart t/m 21 april 2021 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage in de publieksruimte van het gemeentehuis van de gemeente Kaag en Braassem, Westeinde 1 in Roelofarendsveen. Het ontwerpbestemmingsplan is ook te bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl met IMRO-nummer NL.IMRO.1884.WPGEESTWEG62-ONT1.

Hoe kunt u reageren?

Tijdens de termijn van de terinzagelegging kan eenieder (bij voorkeur schriftelijk) een zienswijze ten aanzien van het ontwerp kenbaar maken aan het college van Kaag en Braassem. Als u van de mogelijkheid gebruik wilt maken om een mondelinge reactie in te brengen, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente Kaag en Braassem.

Algemene informatie

Als u nog vragen heeft naar aanleiding van dit bestemmingsplan dan kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar, tel. 071-3327272, e-mail info@kaagenbraassem.nl. Indien u een toelichting wenst is een afspraak noodzakelijk.