Gemeenteblad van Kaag en Braassem

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Kaag en BraassemGemeenteblad 2021, 73249Plannen | ruimtelijkOntwerpbestemmingsplan ‘Waterloospolder 1, Oud Ade’ (zaaknr. 4853)

Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem maken, op grond van artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) bekend dat met ingang van donderdag 11 maart 2021 gedurende zes weken het bestemmingsplan ‘Waterloospolder 1, Oud Ade’ als ontwerp ter inzage ligt.

Locatie en projectinhoud

Het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op het perceel Waterloospolder 1 te Oud Ade. Deze gronden staan kadastraal bekend als gemeente Alkemade, sectie E en nummer 109 (gedeeltelijk). Het voornemen is om een recreatiewoning te realiseren als nevenfunctie bij het agrarisch bedrijf. De woning zal uit maximaal één bouwlaag bestaan en is binnen het bestaande bouwvlak voorzien op maximaal 5 meter van de bestaande opstallen.

Anterieure overeenkomst

Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem maken, ter voldoening aan het bepaalde in art. 6.24 lid 3 Wet ruimtelijke ordening (Wro), bekend dat zij een anterieure overeenkomst ex artikel 6.24 lid 1 Wro hebben gesloten met de initiatiefnemers. In de overeenkomst worden de uitgangspunten van het plan, de taken en verantwoordelijkheden van beide partijen, het gemeentelijk kostenverhaal en zaken als planschade vastgelegd.

Wanneer en waar kunt u het plan inzien?

Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen, met uitzondering van de anterieure overeenkomst, van 11 maart t/m 21 april 2021 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage. Het bestemmingsplan kan gedurende de openingstijden digitaal worden ingezien in de publieksruimte van het gemeentehuis van Kaag en Braassem, Westeinde 1 in Roelofarendsveen. Als u van deze gelegenheid gebruik wilt maken, adviseren wij u vooraf een afspraak te maken via www.kaagenbraassem.nl. Het ontwerpbestemmingsplan is ook te bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl met IMRO-nummer NL.IMRO.1884.BPWATERLOOSPOLDER1-ONT1.

Hoe kunt u reageren?

Tijdens de termijn van de terinzagelegging kan eenieder (bij voorkeur schriftelijk) een zienswijze ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken. U kunt uw brief richten aan de gemeenteraad van Kaag en Braassem en opsturen naar Postbus 1, 2370 AA Roelofarendsveen of uw zienswijze indienen via het e-formulier op onze website (https://www.kaagenbraassem.nl/Bestuur_en_organisatie/Regelgeving/Zienswijze_ontwerpbestemmingsplan_indienen). Als u van de mogelijkheid gebruik wilt maken om een mondelinge reactie in te brengen, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente Kaag en Braassem.

Algemene informatie

Als u nog vragen heeft naar aanleiding van dit ontwerpbestemmingsplan dan kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar via info@kaagenbraassem.nl of 071-3327272. Indien u een toelichting wenst is een afspraak noodzakelijk.