Gemeenteblad van Landerd

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LanderdGemeenteblad 2021, 7083Plannen | ruimtelijkVastgesteld bestemmingsplan "Partiële herziening Repelakker te Zeeland"

Burgemeester en wethouders van Landerd maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 10 december 2020 het bestemmingsplan “Partiële herziening Repelakker te Zeeland” gewijzigd heeft vastgesteld.

Inhoud van het plan

Het bestemmingsplan heeft tot doel om op de huidige braakliggende locatie de realisatie van een woning mogelijk te maken. In aanvulling op het ontwerpbestemmingsplan is aangepast dat ter plaatse maximaal 5 woningen mogen worden gerealiseerd.

Het bestemmingsplan bekijken

Het bestemmingsplan en het vaststellingsbesluit liggen met de bijbehorende stukken vanaf maandag 11 januari 2021 tot maandag 22 februari 2021 ter inzage. Voor het inzien van het bestemmingsplan dient u een afspraak te maken met de behandelend ambtenaar.

Het bestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar via de landelijke voorziening: www.ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatienummer IDN: NL.IMRO.1685.BPzee2020blazoenln-VG01.

Reageren op het vastgestelde bestemmingsplan

Als u belanghebbende bent en aan kan tonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest tijdig een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan in te dienen, kunt u binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s Gravenhage. Voor de behandeling van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd.

In werking treden van het bestemmingsplan

Het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Heeft u tijdig een beroep ingediend en wilt u niet dat het bestemmingsplan al in werking treedt, dan kunt u tevens een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het bestemmingsplan treedt dan niet eerder in werking dan nadat op uw verzoek is beslist.

Nadere informatie of inzien van het plan?

Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak voor het inzien van het plan kunt u contact opnemen met de heer A. Dunlop via telefoonnummer 0486-458111 of via e-mail Alexander.Dunlop@landerd.nl.