Gemeenteblad van Kaag en Braassem

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Kaag en BraassemGemeenteblad 2021, 70424Beschikkingen | afhandelingVaststelling bestemmingsplan ‘Schoolbaan, Roelofarendsveen’ gecoördineerd met de omgevingsvergunning voor het bouwen van een kleinschalige woonvorm voor dementerende ouderen, Europaweg 100 en 100 K1 t/m 100 K20 te Roelofarendsveen (W2020/110)

Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) het volgende bekend. De gemeenteraad heeft op 1 maart 2021 het bestemmingsplan ‘Schoolbaan’ ongewijzigd vastgesteld.Locatie en projectinhoud

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het perceel gelegen naast de Schoolbaan in Roelofarendsveen. Deze gronden staan kadastraal bekend als AKM01B5255 (gedeeltelijk) . De ontwikkeling betreft het bouwen van een kleinschalige woonvorm van dementerende. Het bestemmingsplan heeft van 29 oktober 2020 t/m 9 december 2020 als ontwerp ter inzage gelegen. In deze periode zijn in totaal 2 zienswijzen ontvangen. Deze zienswijzen hebben niet geleid tot aanpassing van het plan. De zienswijzen zijn beantwoord in de Nota van Beantwoording die als bijlage bij de toelichting is gevoegd.

Wanneer en waar kunt u het plan inzien?

Het vastgestelde bestemmingsplan en de omgevingsvergunning met de daarbij behorende stukken liggen van 11 maart 2021 tot en met 21 april 2021 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage in de publieksruimte van het gemeentehuis van Kaag en Braassem, Westeinde 1 in Roelofarendsveen. Op afspraak kunt u stukken die openbaar zijn digitaal komen inzien. Maak een afspraak via https://afspraken.kaagenbraassem.nl/internetafsprakenvoor het inzien van stukken. Het bestemmingsplan is ook te bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl met IMRO-nummer NL.IMRO.1884.BPSCHOOLBAAN-VAS1.

Instellen van beroep (bestemmingsplan)

Vanaf de dag na de dag van terinzagelegging kan gedurende zes weken beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt, alsmede door belanghebbenden die redelijkerwijs niet kunnen worden verweten dat zij niet tijdig hun zienswijze kenbaar hebben gemaakt. Het instellen van beroep heeft geen opschortende werking. Hiervoor moet een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Dit verzoek wordt gericht aan de voorzieningenrechter van de voornoemde afdeling. Een afschrift van het ingediende beroepschrift dient meegezonden te worden.

Het vaststellingsbesluit treedt in werking op vrijdag 23 april 2021, tenzij toepassing wordt gegeven aan het zesde lid van artikel 3.8 Wro of voor deze datum een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval wordt de inwerkingtreding van het betreffende besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Instellen van beroep (omgevingsvergunning)

Vanaf de dag na de dag van terinzagelegging kan gedurende zes weken beroep worden ingesteld bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank ’s Gravenhage, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden die tijdig een zienswijze bij het college naar voren hebben gebracht, alsmede door belanghebbenden die redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij niet tijdig hun zienswijze naar voren hebben gebracht. Het instellen van beroep heeft geen opschortende werking. Hiervoor moet een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Dit verzoek wordt gericht aan de voorzieningenrechter van de voornoemde rechtbank. Een afschrift van het ingediende beroepschrift dient meegezonden te worden.

De verleende omgevingsvergunning treedt in werking op vrijdag 23 april 2021, tenzij er voor deze datum een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval wordt de inwerkingtreding van het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Algemene informatie

Als u nog vragen heeft naar aanleiding van dit bestemmingsplan dan kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar, tel. 071-3327272 of e-mail info@kaagenbraassem.nl. Indien u een toelichting wenst is een afspraak noodzakelijk.