Ontwerpbesluit omgevingsvergunning

Het college maakt bekend dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1 lid 1 onder a en c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is binnengekomen:

  • 1.

    Het oprichten van garageboxen op de locatie Hoofdstraat 69-71 in Kerkrade

Het college is voornemens de gevraagde omgevingsvergunning voor dit project te verlenen.

De ingediende aanvraag, het ontwerpbesluit en de overige relevante stukken liggen (na afspraak) vanaf 11 maart 2021 t/m 22 april 2021 ter inzage bij de vakbalie Bouwen, Wonen, Leefomgeving in het Stadskantoor, Markt 33, alhier.

Iedereen kan van 11 maart 2021 t/m 22 april 2021 zowel mondeling als schriftelijk een zienswijze omtrent het ontwerpbesluit indienen. Schriftelijke zienswijzen dienen bij het college (adresgegevens zie kader) te worden ingediend.

Het indienen van een zienswijze is, naast het zijn van belanghebbende, een voorwaarde om tegen het uiteindelijke besluit beroep in te kunnen stellen.

Kerkrade, 10 maart 2021

Naar boven