Gemeenteblad van Landerd

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LanderdGemeenteblad 2021, 67057Beschikkingen | aanvraagOmgevingsvergunningen

Ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning:

De Louwstraat tussen nummer 10a en 12, 5374 CG Schaijk; het bouwen van een woning (aanvraag ontvangen op 22 februari 2021)

Graspeel achter nummer 7, 5411 LB Zeeland; het kappen van een populier (aanvraag ontvangen op 23 februari 2021)

Ontvangen sloopmeldingen:

De Biezen 45, 5374 GV Schaijk; het verwijderen van asbesthoudende dakbedekking (melding ontvangen op 22 februari 2021)

Luijtenbroek 24, 5374 RV Schaijk; het verwijderen van asbesthoudende dakbedekking (melding ontvangen op 25 februari 2021)

Wingerd 28, 5374 AP Schaijk; het verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning (melding ontvangen op 25 februari 2021)

Wingerd 23, 5374 AN Schaijk; het verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning (melding ontvangen op 25 februari 2021)

’t Erf 12, 5374 AM Schaijk; het verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning (melding ontvangen op 25 februari 2021)

Smidse 131, 5374 AJ Schaijk; het verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning (melding ontvangen op 25 februari 2021)

’t Erf 12, 5374 AM Schaijk; het verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning (melding ontvangen op 25 februari 2021)

Wingerd 28, 5374 AP Schaijk; het verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning (melding ontvangen op 25 februari 2021)

Kruidenhof 11, 5374 AX Schaijk; het verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning (melding ontvangen op 25 februari 2021)

Wingerd 22, 5374 AP Schaijk; het verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning (melding ontvangen op 25 februari 2021)

Ontvangen melding lozingsbesluit:

Kerkstraat 56, 5411 BA Zeeland; het melden van het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen voor het koelen en verwarmen van een toekomstig Dorpshuis (ontvangen op 22 februari 2021)

Ontvangen milieumelding:

Rijksweg 33, 5374 RA Schaijk; het melden in het kader van het Activiteitenbesluit voor onderhoudsactiviteiten aan karts (melding ontvangen op 25 februari 2021)

In dit stadium van de procedure (ontvangen aanvragen/meldingen) kunt u (nog) geen bezwaar-/beroepschrift indienen. Bovengenoemde aanvragen zijn op verzoek wel in te zien bij de afdeling Ruimte. U kunt hiervoor een afspraak maken.

Verleende omgevingsvergunningen:

Broeksteen 3, 5411 BV Zeeland; het uitbreiden van de woning (vergunning verzonden op 24 februari 2021)

Achter ’t Ven 1, 5374 GK Schaijk; het tijdelijk geplaatst hebben en bewonen van een woonunit in verband met interne verbouwing van de woning (vergunning verzonden op 26 februari 2021)

Udensedreef 5, 5374 RL Schaijk; het kappen van bomen in verband met het realiseren van nieuwbouwplannen Zorgcentrum Nieuwe Hoeven (vergunning verzonden op 26 februari 2021)

Verlenging termijn van afhandeling van verzoek(en) om omgevingsvergunning:

Pastoor van Winkelstraat 106b, 5374 BL Schaijk; het tijdelijk geplaatst hebben en bewonen van een woonunit tijdens de bouw van een woning. De afhandelingstermijn voor deze aanvraag is verlengd met 6 weken. Het besluit tot verlenging van de afhandelingstermijn is verzonden op 25 februari 2021.

Besluit tot opstellen maatwerkvoorschriften op grond van het Activiteitenbesluit:

Pastoor van Winkelstraat 59a, 5374 BH Schaijk; het melden in het kader van het Activiteitenbesluit van het veranderen van een veehouderij, melding ontvangen op 2 september 2020 (dossiernummer MM-2020-0015).

Maatwerkvoorschriften:

Geluidnormen representatieve bedrijfssituatie:

Het maximale geluidniveau (LAmax) veroorzaakt door het rijden van een shovel over de in- uitrit mag in de avondperiode (19.00-22.00) uur maximaal 67 dB(A) bedragen ter plaatse van de woning Pastoor van Winkelstraat 61, 5374 BH Schaijk.

Activiteiten incidentele bedrijfssituaties:

Ten hoogste 6 dagen per jaar mag er een piekafvoer van drijfmest plaatsvinden in de dagperiode (06.00-19.00 uur).

Ten hoogste 2 dagen per jaar mogen de sleufsilo’s ingekuild worden in de dagperiode (06.00-19.00 uur).

Dit besluit tot het opstellen van maatwerkvoorschriften is verzonden op 23 februari 2021.

Bezwaar en voorlopige voorziening:

Tegen bovengenoemde besluiten tot verlening van de vergunningen, verlenging van de afhandelingstermijn en tegen het besluit tot het opstellen van maatwerkvoorschriften kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en het moet in ieder geval de volgende informatie bevatten:

  • naam en adres bezwaarmaker;

  • de datum;

  • een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar gemaakt wordt;

  • een omschrijving van het bezwaar.

Een bezwaarschrift kan ook digitaal worden ingediend via www.landerd.nl (groene knop “online regelen” → gemeente Landerd, indienen bezwaar).

Als er bezwaar wordt aangetekend, blijft het besluit in eerste instantie gewoon geldig. De wet houdt rekening met de situatie dat iemand die bezwaar aantekent niet kan wachten op de afhandeling van dat bezwaar. Daarom kan de rechtbank worden verzocht een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen. De rechtbank kan dan snel - en voordat zij uitspraak doet - een bepaalde maatregel nemen. Dit verzoek moet worden ingediend bij: Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Een verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Zowel voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift als voor het digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening, hebt u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Op de websites vindt u meer informatie.

Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling Ruimte, telefoonnummer 0486-458111.