Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2021, 64052Plannen | ruimtelijkWet ruimtelijke ordening – Vaststelling wijzigingsplan Mgr. Van Oorschotstraat 25 Heeswijk-Dinther

Burgemeester en wethouders hebben het wijzigingsplan ‘Mgr. Van Oorschotstraat 25 Heeswijk-Dinther’ ongewijzigd vastgesteld (artikel 3.9a Wet ruimtelijke ordening).

Inhoud

Het plan betreft het splitsen van een woning aan Mgr. van Oorschotstraat 25 in Heeswijk-Dinther.

Inzage

Het wijzigingsplan ligt met ingang van 4 maart 2021 gedurende 6 weken op afspraak ter inzage in het gemeentehuis aan De Misse 6 te Heesch. Het plan is digitaal raadpleegbaar en te downloaden via de website www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1721.WPMgrvOorschot25HD-vg01).

Beroepsmogelijkheid

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatiedatum van dit besluit beroep indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het beroep heeft een schorsende werking. Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig met een ingediend bezwaar- of beroepschrift, de voorzieningenrechter om een voorlopige voorziening te treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.

Inwerkingtreding

Het vaststellingsbesluit en daarmee het wijzigingsplan treedt na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend. In dat geval treedt het wijzigingsplan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist.

Heesch, 3 maart 2021