Gemeenteblad van Kaag en Braassem

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Kaag en BraassemGemeenteblad 2021, 61944Beschikkingen | aanvraagOntwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht – Jan Kok Scheeps- & Jachtwerf B.V., Kerklaan 7 te Leimuiden

De Omgevingsdienst West-Holland heeft namens burgemeester en wethouders van de gemeente Kaag en Braassem een aanvraag ontvangen van Jan Kok Scheeps- & Jachtwerf B.V.. Het gaat om een omgevingsvergunning voor een inrichting milieu gelegen aan de Kerklaan 7 te Leimuiden gemeente Kaag en Braassem.

Het betreft een verzoek om een revisievergunning voor een scheepswerf.

Voor het verlenen van de vergunning wordt de in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht omschreven procedure gevolgd.

De aanvraag hebben wij in behandeling genomen. Vervolgens hebben wij de ontwerpvergunning opgesteld.

Het definitieve besluit moet binnen zes maanden na ontvangst van de aanvraag genomen worden.

Op de ingediende aanvraag is door de Omgevingsdienst om aanvullende gegevens gevraagd. Op basis van artikel 3:12 lid 3 van de Algemene wet bestuursrecht is de termijn waarbinnen het besluit genomen zal worden uitgebreid met 17 dagen.

Stukken inzien

De stukken liggen ter inzage van 3 maart 2021 tot en met 13 april 2021.

Zienswijzen geven

U kunt tot en met 13 april 2021 uw zienswijze indienen. Richt uw brief aan de gemeente Kaag en Braassem, per adres: Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD Leiden. U kunt ook mondeling uw zienswijze geven.

Beroep instellen

Belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit kunnen tegen het definitieve besluit beroep instellen bij de Rechtbank Den Haag, Sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH in Den Haag.

Inlichtingen

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de Omgevingsdienst West-Holland via 071-4083100 of info@odwh.nl. Vermeld hierbij het zaaknummer: 2020-014148.