Gemeenteblad van Gilze en Rijen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Gilze en RijenGemeenteblad 2021, 59886Plannen | ruimtelijkOntwerp bestemmingsplan “N631 onderdoorgang spoor Rijen”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Gilze en Rijen maken bekend dat van 2 maart 2021 tot en met 12 april 2021 ter inzage liggen:

 • 1.

  het ontwerp bestemmingsplan “N631 onderdoorgang spoor Rijen”, bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0784.BPN631spoortunnel-ON01;

 • 2.

  als onderdeel van dit ontwerp bestemmingsplan, het voornemen Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant te verzoeken de grenzen van het Natuur Netwerk Brabant in de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant aan te passen.

Ontwerp bestemmingsplan “N631 onderdoorgang spoor Rijen”

Het ontwerp bestemmingsplan voorziet in de mogelijkheid in de N631 (Oosterhoutseweg) ten westen van Rijen een onderdoorgang te realiseren onder de spoorlijn Breda – Tilburg. Ook maakt het bestemmingsplan het mogelijk om ter plaatse van de huidige kruising N631 – Nassaulaan een rotonde te realiseren. Het bestemmingsplan voorziet ook in het realiseren van een nieuwe aansluiting van de Broodbaan op de N631. Naast deze wegreconstructies voorziet het plan in een tijdelijke omleidingsweg en tijdelijk werkterrein (ten tijde van de realisatie van de onderdoorgang) en in een wijziging van de horecabestemming ter plaatse van “De Vijf Eiken”. Tot slot is ook een deel van het tracé van de toekomstige snelfietsroute tussen Breda en Tilburg gelegen in het plangebied.

Voornemen wijziging begrenzing Natuur Netwerk Brabant in Interim omgevingsverordening

Een bestemmingsplan moet voldoen aan de regels die zijn opgenomen in de provinciale Interim omgevingsverordening Noord-Brabant. Op een klein deel van het plangebied zijn de regels van toepassing die gaan over de bescherming van het Natuur Netwerk Brabant. Het bestemmingsplan voldoet niet aan deze regels, omdat voor de aanleg van een tijdelijk werkterrein, een tijdelijke omleidingsweg en een klein deel van de definitieve infrastructuur bos moet worden gekapt.

Om die reden is de gemeente Gilze en Rijen voornemens om Gedeputeerde Staten te verzoeken de grenzen van het Natuur Netwerk Brabant aan te passen. Na aanpassing van de grenzen voldoet het bestemmingsplan aan de provinciale regels. Dit voornemen maakt deel uit van het ontwerp bestemmingsplan. Op de verbeelding en in de regels van het bestemmingsplan is daarvoor de aanduiding ‘overige zone - te verwijderen Natuur Netwerk Brabant’ opgenomen. Hier beoogt de gemeente Gilze en Rijen het Natuur Netwerk Brabant te verwijderen. In de toelichting op het ontwerp bestemmingsplan is beschreven op welke wijze de natuur wordt gecompenseerd.

Hoe kunt u een zienswijze indienen?

Eenieder krijgt de gelegenheid een mondelinge of schriftelijke zienswijze in te dienen. U kunt in uw zienswijze zowel reageren op de inhoud van het ontwerp bestemmingsplan als op het voornemen om Gedeputeerde Staten te verzoeken de grenzen van het Natuur Netwerk Brabant aan te passen. Als uw zienswijze (mede) betrekking heeft op het voornemen tot aanpassing van het Natuur Netwerk Brabant, dan sturen we deze zienswijze mee met het daadwerkelijke verzoek aan Gedeputeerde Staten.

Het ontwerp bestemmingsplan “N631 onderdoorgang spoor Rijen” en het voornemen de grenzen van het Natuur Netwerk Brabant door Gedeputeerde Staten aan te laten passen liggen gedurende 6 weken, van 2 maart 2021 tot en met 12 april 2021, ter inzage. Uw zienswijze moet binnen deze termijn zijn ontvangen en zijn voorzien van uw naam, adres, handtekening en datum. Ook geeft u duidelijk aan op welk plan uw zienswijze betrekking heeft en de reden(en) van de zienswijze. U kunt uw schriftelijke zienswijze kenbaar maken aan de gemeenteraad van de gemeente Gilze en Rijen, postbus 73, 5120 AB Rijen.

Hoe kunt u de stukken inzien?

De stukken kunt u op de volgende wijze inzien:

 • 1.

  het ontwerp bestemmingsplan (incl. het voornemen tot aanpassing begrenzing Natuur Netwerk Brabant) is in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl;

 • 2.

  het ontwerp bestemmingsplan (incl. het voornemen tot aanpassing begrenzing Natuur Netwerk Brabant) ligt gedurende bovengenoemde periode tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentehuis in Rijen. Indien u gebruik wil maken van deze inzagemogelijkheid raden wij u aan een afspraak te maken met de frontoffice. U kunt online een afspraak maken via www.gilzerijen.nl, door te bellen naar ons algemene nummer 14 0161 of door te mailen naar info@gilzerijen.nl. Voor specifieke vragen kunt u vragen naar de behandelend medewerker, Michelle Korst of Tom de Kousemaeker, bereikbaar via telefoonnummer 088 – 3821000.