Gemeenteblad van Gilze en Rijen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Gilze en RijenGemeenteblad 2021, 59694Overige besluiten van algemene strekking



M.e.r.-beoordelingsbesluit ‘Rector Buijselstraat 20-24 te Rijen’

Burgemeester en wethouders van Gilze en Rijen maken ingevolge het bepaalde in artikel 7.17, vijfde lid van de Wet milieubeheer (Wm) het volgende bekend. In het kader van de behandeling van het ontwerpbestemmingsplan ‘Rector Buijselstraat 20-24 te Rijen’ is een aanmeldingsnotitie bij de gemeente ingediend. De aanmeldingsnotitie is getoetst aan de criteria van artikel 7.17, derde lid van de Wet milieubeheer. Burgemeester en wethouders hebben op 23 februari 2021 besloten dat voor het betreffende initiatief en locatie geen milieueffectrapportage hoeft te worden opgesteld, omdat geoordeeld is dat de voorgenomen activiteit niet leidt tot belangrijke nadelige milieugevolgen.

Ter inzage

Het besluit en de aanmeldingsnotitie liggen vanaf 2 maart 2021 gedurende 6 weken ter inzage bij het frontoffice in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 te Rijen. Openingstijden tijdens de periode met coronamaatregelen: maandag- tot en met vrijdagochtend van 8.30 tot 12.00 uur en donderdagavonden in de even weken van 17.00 tot 19.00 uur. Heeft u vragen over het besluit, maak dan een afspraak via www.gilzerijen.nl of bel 14 0161.

Geen bezwaar en beroep

Op grond van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht wordt dit besluit beschouwd als een voorbereidingsbeslissing waartegen geen direct bezwaar of beroep openstaat, tenzij deze beslissing de belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft. In eerdere uitspraken heeft de Raad van State geoordeeld dat bijvoorbeeld omwonenden en belangenorganisaties niet als direct belanghebbende worden gezien. Zij kunnen hun reactie omtrent dit beoordelingsbesluit kenbaar maken in het kader van de bestemmingsplanprocedure.