Gemeenteblad van Landerd

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LanderdGemeenteblad 2021, 59098Beschikkingen | aanvraagOmgevingsvergunningen

Ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning:

Hoogschaijksestraat 33, 5374 EC Schaijk; het uitbreiden van een bedrijfsloods (aanvraag ontvangen op 16 februari 2021)

Molenaarstraat 2d, 5374 GG Schaijk; het kappen van 2 bomen die staan in de achtertuin (aanvraag ontvangen op 16 februari 2021)

Palenrij ongenummerd te Zeeland; het bouwen van een loods (aanvraag ontvangen op 17 februari 2021)

Palmstraat 1b, 5374 PC Schaijk; het tijdelijk geplaatst hebben van een tent ten behoeve van noodopslag van materialen (aanvraag ontvangen op 17 februari 2021)

Ontvangen kennisgeving Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval:

Ontvangen van: Van Schaijk Transport B.V., Zoggelsestraat 15, 5384 LL Heesch

Inhoud kennisgeving: het mobiel breken van in totaal 600 ton steenachtige materialen

Werklocatie: Palmstraat 7

Postcode en plaats : 5374 PC Schaijk

Kadastrale gegevens: Gemeente Schaijk, sectie I, nummer 330

Datum ingekomen: 4 februari 2021

Verwachte startdatum: 25 februari 2021

Periode werkzaamheden: maximaal 5 aaneengesloten werkdagen

Bronsterkte mobiele breker: 113 dB(A)

Ontvangen sloopmelding:

Trentsedijk 9a, 5411 ND Zeeland; het verwijderen van asbesthoudende dakbedekking van een carport en een bijgebouw (melding ontvangen op 18 februari 2021)

Ontvangen milieumelding:

Burgemeester van Rijckevorselstraat 1, 5374 BN Schaijk; het melden in het kader van het Activiteitenbesluit van het veranderen (ondergronds plaatsen) van een gastank (melding ontvangen op 16 februari 2021)

In dit stadium van de procedure (ontvangen aanvragen/meldingen) kunt u (nog) geen bezwaar-/beroepschrift indienen. Bovengenoemde aanvragen zijn op verzoek wel in te zien bij de afdeling Ruimte. U kunt hiervoor een afspraak maken.

Verleende omgevingsvergunning:

Vaandriglaan 2a, 5411 DA Zeeland; het bouwen van een woning (vergunning verzonden op 16 februari 2021)

Verlenging termijn van afhandeling van verzoeken om omgevingsvergunning:

Brand 24, 5411 PB Zeeland; het plaatsen van 30 zonnepanelen in een weiland. Besloten is de afhandelingstermijn voor deze aanvraag met 6 weken te verlengen. Het besluit tot verlenging van de afhandelingstermijn is verzonden op 15 februari 2021.

Radmakerstraat ongenummerd te Reek; het bouwen van 8 woon-/werkeenheden en 6 werkeenheden. Besloten is de afhandelingstermijn voor deze aanvraag met 6 weken te verlengen. Het besluit tot verlenging van de afhandelingstermijn is verzonden op 19 februari 2021.

Huisnummerbesluiten:

Intrekking nummeraanduiding:

Brand 48a, 5411 PC Zeeland; t.b.v. een bestaand bijgebouw met industriefunctie.

Vaststelling nummeraanduiding:

Brand 48m, 5411 PC Zeeland; t.b.v. mantelzorgbewoning in een bestaand bijgebouw.

Dit besluit tot intrekking en vaststelling van de nummeraanduiding is verzonden op 15 februari 2021.

Vaststelling nummeraanduiding:

De Bunders 6m, 5411 NL Zeeland; t.b.v. mantelzorgbewoning in een mobiele woonunit.

Dit besluit tot vaststelling van de nummeraanduiding is verzonden op 16 februari 2021.

Vaststelling nummeraanduiding:

Achter-oventje 2b, 5411 NN Zeeland; t.b.v. een nieuwbouwwoning.

Dit besluit tot vaststelling van de nummeraanduiding is verzonden op 17 februari 2021.

Vaststelling nummeraanduiding:

Vaandriglaan 2a, 5411 DA Zeeland; t.b.v. een nieuwbouwwoning.

Dit besluit tot vaststelling van de nummeraanduiding is verzonden op 17 februari 2021.

Vaststelling nummeraanduiding:

Graspeel 44a met toevoeging m, 5411 LD Zeeland; t.b.v. mantelzorgbewoning in een mobiele woonunit.

Dit besluit tot vaststelling van de nummeraanduiding is verzonden op 19 februari 2021.

Bezwaar en voorlopige voorziening:

Tegen bovengenoemde besluiten tot verlening van de vergunning, verlenging van de afhandelingstermijn en tegen de huisnummerbesluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en het moet in ieder geval de volgende informatie bevatten:

  • naam en adres bezwaarmaker;

  • de datum;

  • een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar gemaakt wordt;

  • een omschrijving van het bezwaar.

Een bezwaarschrift kan ook digitaal worden ingediend via www.landerd.nl (groene knop “online regelen” → gemeente Landerd, indienen bezwaar).

Als er bezwaar wordt aangetekend, blijft het besluit in eerste instantie gewoon geldig. De wet houdt rekening met de situatie dat iemand die bezwaar aantekent niet kan wachten op de afhandeling van dat bezwaar. Daarom kan de rechtbank worden verzocht een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen. De rechtbank kan dan snel - en voordat zij uitspraak doet - een bepaalde maatregel nemen.

Dit verzoek moet worden ingediend bij: Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Een verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Zowel voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift als voor het digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening, hebt u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Op de websites vindt u meer informatie.

Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling Ruimte, telefoonnummer 0486-458111.