Gemeenteblad van Nijkerk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NijkerkGemeenteblad 2021, 58279Overige overheidsinformatieGemeente Nijkerk – Voorlopige agenda raadsvergadering donderdag 25 maart 2021

Aanvang 19.30 uur (online)

1. Opening en vaststellen agenda

2. Vragenuurtje (artikel 35 Reglement van orde)

Raadsleden kunnen tot 24 uur voor de vergadering melden dat zij vragen willen stellen aan het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester.

3. Ingekomen stukken en mededelingen (2021-018)

De raad wordt voorgesteld de stukken af te doen conform de voorstellen van de agendacommissie.

MET DEBAT

4. Schetsontwerp en krediet voor verbouw en inrichting Van ’t Hoffstraat 24 te Nijkerk tot gemeentehuis (2021-009)

5. Financiële kaderstelling bouwplan Kerkplein, Nijkerk (2021-010)

ZONDER DEBAT

6. Startbesluit ‘Toepassen gemeentelijke coördinatieregeling Slichtenhorsterweg 14 en naastgelegen Perceel’ (2021-013)

7. Vaststellen bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan De Hofstee, Doornsteeg (2021-014)

8. Ontslag en benoeming twee leden rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand (2021-019)

MET DEBAT

9. Situatie rondom Coronacrisis

Het college heeft de raad via een raadsinformatiebrief van 11 februari 2021 geïnformeerd over de huidige situatie in onze gemeente met betrekking tot de coronacrisis. Tijdens deze vergadering is er gelegenheid voor elke fractie om een algemene reactie te geven. Daarna is er gelegenheid voor de raadsleden om vragen te stellen en in gesprek te gaan.

10. Ter kennisname: besluitenlijst van 18 februari 2021

11. Sluiting

________________________________________

Aanvullende informatie:

De agenda en bijbehorende stukken zijn te vinden op de website van de gemeente (www.nijkerk.eu/gemeenteraad). De gemeenteraad stelt aan het begin van de vergadering de agenda vast. De onderwerpen op de voorlopige agenda zijn daarom altijd onder voorbehoud. De raadsvergaderingen zijn live en ook achteraf via internet te bekijken. De vergaderingen worden zowel met beeld als geluid uitgezonden. U kunt de (live)uitzendingen vinden via de website van de gemeente.