Gemeenteblad van Stein

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SteinGemeenteblad 2021, 56227Plannen | ruimtelijkVASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN “HAVENSTRAAT 34-36 STEIN”

Burgemeester en Wethouders van Stein maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat de gemeenteraad op 11 februari 2021 het bestemmingsplan “Havenstraat 34-36 Stein” heeft vastgesteld.

Periode van ter inzage legging

Het raadsbesluit en het vastgestelde bestemmingsplan liggen vanaf 25 februari tot en met woensdag 7 april 2021 voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, afdeling Diens­tverlening, Stadhouderslaan 200 te Stein (gedurende kantoor­uren). Het vastgestelde bestemmingsplan is ook digitaal te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

U kunt daar zoeken op naam (Havenstraat 34-36 Stein) of op identificatie­nummer van het plan: NL.IMRO.0971. BPHavenstraatStein-0003.

Beroep

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan beroep tegen het vaststellingsbesluit worden ingesteld door:

  • belanghebbenden die tijdig een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan hebben ingediend;

  • belanghebbenden die het redelijkerwijs niet kunnen worden verweten dat zij niet tijdig een zienswijze op het ontwerp bestemmingsplan hebben ingediend;

  • belanghebbenden die zich niet kunnen verenigen met de wijzigingen die bij vaststelling van het bestemmingsplan zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerp­bestemmingsplan.

Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het besluit tot vaststelling treedt daags na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij binnen die termijn, naast een beroepschrift, ook een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Het besluit waarop het verzoek betrekking heeft treedt dan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Contact

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer H. Janssen (tel. nr. 046-4359233)

Stein, februari 2021

M.F.H. Leurs-Mordang

Burgemeester

J.P.J. Sanders

Secretaris