Mandaatbesluit gemeente Velsen 2021

Burgemeester en wethouders van Velsen respectievelijk de burgemeester van Velsen, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft,

Gelet op het bepaalde in de Gemeentewet en hoofdstuk 10 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluiten:

Vast te stellen het volgende mandaatbesluit Velsen 2021

.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • 1.

  Besluit: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1:3 Awb;

 • 2.

  De gemeentesecretaris: de gemeentesecretaris van Velsen, tevens algemeen directeur en voorzitter van de directie;

 • 3.

  De directeur: lid van de directie;

 • 4.

  De directie: de directeuren gezamenlijk;

 • 5.

  De griffier: de griffier van de gemeenteraad van Velsen;

 • 6.

  Functionaris: medewerker die werkzaam is bij of ten behoeve van de gemeente Velsen;

 • 7.

  Mandaat: de bevoegdheid om namens het college of de burgemeester besluiten te nemen, als bedoeld in afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • 8.

  Machtiging: de bevoegdheid tot het verrichten van handelingen die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn;

 • 9.

  Mandaatgever: het bestuursorgaan dat de oorspronkelijke wettelijke bevoegdheid heeft en deze aan een ander mandateert;

 • 10.

  Volmacht: de bevoegdheid om privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten.

Artikel 2 Schakelbepaling volmachten en machtigingen

Voor de toepassing van deze regeling en de daarop berustende bepalingen worden met mandaat gelijkgesteld de verlening van:

a. volmacht;

b. machtiging.

Artikel 3 Algemene bepalingen

 • 1.

  Het college en de burgemeester verlenen aan de functionaris het mandaat om alle besluiten te nemen en alle overige (rechts)handelingen te verrichten, die in het kader van een goede uitoefening van zijn taken en bevoegdheden nodig zijn

 • 2.

  De functionarissen maken van het aan hen verleende mandaat slechts gebruik ten aanzien van aangelegenheden die behoren tot het werkterrein van het betreffende domein.

Artikel 4 Voorwaarden en uitzonderingen mandaat

 • 1.

  In aanvulling op het tweede lid, artikel 3, mag een projectleider binnen het project waartoe hij als projectleider is aangewezen, alle taken en werkzaamheden verrichten die zijn voorbehouden aan de manager en waartoe de medewerkers zijn gemandateerd, voor zover en voor het project budget is toegekend.

 • 2.

  In afwijking van artikel 3, eerste lid, zijn:

 • a.

  De in de bijlage onder A genoemde bevoegdheden niet gemandateerd;

 • b.

  De in de bijlage onder A1 genoemde bevoegdheden voorbehouden aan het college

 • c.

  De in de bijlage onder A2 genoemde bevoegdheden voorbehouden aan de burgemeester

 • d.

  De in de bijlage onder A3 genoemde bevoegdheden gemandateerd aan het individueel collegelid;

 • e.

  De in de bijlage onder B genoemde bevoegdheden gemandateerd aan directieleden;

 • f.

  De in de bijlage onder C genoemde bevoegdheden gemandateerd aan de gemeentesecretaris;

 • g.

  De in de bijlage onder D genoemde bevoegdheden gemandateerd aan managers.

 • 3.

  Ondermandaat is niet toegestaan, tenzij het college of de burgemeester ten aanzien van een bepaalde bevoegdheid hebben aangegeven dat ondermandaat wel is toegestaan.

 • 4.

  Het college is bevoegd om mandaten die bij dit besluit aan onder hem ressorterende functionarissen zijn verleend, geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk, in te trekken. En dergelijk besluit wordt schriftelijk vastgelegd en bekendgemaakt.

 • 5.

  Het mandaat geldt niet indien artikel 10:3 Awb van toepassing is

 • 6.

  Het vermelde in dit mandaatbesluit laat de Budgethoudersregeling onverlet.

Artikel 5 Mandaat griffier

Aan de griffier wordt mandaat verleend voor het uitvoeren van privaatrechtelijke handelingen mits ten behoeve van de raad, de griffie of de Rekenkamercommissie en binnen de door de raad gestelde (financiële) kaders.

Artikel 6 Mandaat aan niet-ondergeschikten

Het verlenen van mandaat als bedoeld in artikel 10:4 Awb blijft voorbehouden aan het bevoegd bestuursorgaan.

Artikel 7 Plaatsvervanging

 • 1.

  Indien het mandaat aan een bepaalde functionaris wordt verleend, wordt daarmee het mandaat eveneens geacht te zijn verleend aan de hiërarchisch hoger geplaatsten.

 • 2.

  Bij afwezigheid van een manager kan een manager van hetzelfde of ander domein deze vervangen.

 • 3.

  Bij afwezigheid van de directeur wordt deze vervangen door de gemeentesecretaris.

 • 4.

  Bij afwezigheid van de gemeentesecretaris wordt deze vervangen door de door het college aangewezen functionaris.

Artikel 8 Terugkoppeling

 • 1.

  De mandaathouder zorgt er voor dat er terugkoppeling aan het bestuursorgaan plaatsvindt voordat een besluit wordt genomen indien:

 • a.

  Het bestuursorgaan, dan wel de portefeuillehouder dit kenbaar heeft gemaakt;

 • b.

  Het besluit ingrijpende financiële consequenties heeft zoals budgetoverschrijding of het aangaan van meerjarige verplichtingen;

 • c.

  Het besluit of (rechts) handeling als politiek, bestuurlijk of anderszins gevoelig wordt aangemerkt;

 • d.

  De aangelegenheden tot kritische berichtgeving in de media heeft geleid dan wel in verband met de aard van de aangelegenheid redelijkerwijs moet worden aangenomen dat dit zal gebeuren.

 • 2.

  De mandaathouder maakt geen gebruik van het mandaat als na terugkoppeling het college respectievelijk de burgemeester heeft aangegeven zelf te willen beslissen.

 

 

Artikel 9 Wijzigingen

 • 1.

  Voorstellen tot wijzigingen van het mandaatbesluit worden gemeld aan Juridische Zaken, team Advies en Projecten binnen het domein Bedrijfsvoering.

 • 2.

  Juridische Zaken, team Advies en Projecten van domein Bedrijfsvoering draagt zorg voor een actuele geconsolideerde versie van het mandaatbesluit.

Artikel 10 Ondertekening

 • 1.

  De bevoegdheid om in mandaat beslissingen te nemen impliceert de bevoegdheid tot ondertekening namens het bestuursorgaan, tenzij dit anders (schriftelijk) is geregeld.

 • 2.

  De stukken worden als volgt ondertekend:

Namens burgemeester en wethouders van Velsen

gevolgd door functie, naam en handtekening van gemandateerde

c.q.

Namens de burgemeester van Velsen

gevolgd door functie, naam en handtekening van gemandateerde

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 maart 2021.

Artikel 12 Intrekking oude regeling

Met ingang van het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit wordt de Mandaatregeling gemeente Velsen 2018 ingetrokken.

Artikel 13 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: ‘Mandaatbesluit Velsen 2021’.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen op 9 februari 2021 .

De secretaris, De burgemeester,

K.M. Radstake F.C. Dales

Mandaatregister

behorend bij Mandaatbesluit Velsen 2021

Voor alle bevoegdheden op het gebied van Human Resources worden geldt vanaf 01 januari 2020 een volmacht, deze bevoegdheden worden niet meer gemandateerd (WNRA). Deze volmachten staan onder E in dit mandaatregister. Het HR volmachtregister vormt een integraal onderdeel van dit mandaatregister.

Op grond van artikel 4 van het Mandaatbesluit Velsen 2021, geldt het mandaat niet indien:

1. Een wettelijke regeling mandaat expliciet uitzondert;

2. Dit door het bestuursorgaan of een lid daarvan in een concreet geval kenbaar is gemaakt;

3. De gemandateerde een persoonlijk belang heeft bij de uitoefening van de bevoegdheden;

4. Het voorgenomen besluit een overschrijding van een budget of krediet tot gevolg heeft, behoudens indien de uitgave verplicht is op grond van wet- en regelgeving

A. Niet gemandateerde bevoegdheden van het college en de burgemeester

 

A1. College

1. Het doen van voorstellen aan de raad.

2. Het afleggen van verantwoording, het informeren en raadplegen van de raad.

3. Reactie op een principeverzoek voor een planologische wijziging met uitzondering van afwijkingen van het bestemmingsplan op grond van artikel 2.12 eerste lid Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

4. Het vaststellen van een subsidieregeling en het bepalen van de wijze van verdeling van de subsidie.

5. Het vaststellen van algemeen verbindende voorschriften, beleidsregels, nadere regels, concretiserende besluiten en andere besluiten van algemene strekking tenzij gemandateerd.

6. Het instellen van commissies als bedoeld in artikel 83 en 84 Gemeentewet.

7. Het benoemen van personen in adviesorganen van het college.

8. Het benoemen van personen als vertegenwoordiger van de gemeente in organen van publiekrechtelijke en privaatrechtelijke rechtspersonen.

9. Besluiten tot het treffen van een gemeenschappelijke regeling. Hieronder valt ook het wijzigen van, toetreden tot of uittreden uit een gemeenschappelijke regeling.

10. Het indienen van een zienswijze, het maken van bezwaar, het indienen van beroep of hoger beroep of het verzoeken om een voorlopige voorziening in een bestuursrechtelijke procedure.

11. Besluiten over een verzoek om planschade en nadeelcompensatie.

12. Alle bevoegdheden op grond van de APV ten aanzien van seksinrichtingen.

13. Besluiten over straatnaamgeving, het vaststellen van ligplaatsen en standplaatsen, het verdelen van woonplaatsen in wijken en buurten en aanduiden met namen.

14. Besluiten over het vaststellen van de grens en de naam van woonplaatsen.

15. Het besluit tot oprichting of beëindiging van een rechtspersoon en deelneming of beëindiging van deelneming in een rechtspersoon.

16. Besluiten inzake borgstellingen.

17. Het aanvragen van surseance van betaling of faillissement

18. Besluiten inzake de aanvaarding of afwijzing van een schenking, erfstelling of legaat

19. Besluiten inzake het doen van een schenking

20. Besluiten inzake het aangaan van civiele procedures

21. Besluiten inzake het treffen van een schikking

22. Besluiten over aansprakelijkheid van de gemeente boven de € 50.000,- per geval.

23. Besluiten over aansprakelijkheid van derden boven de € 50.000,- per geval.

24. Het oninbaar verklaren van vorderingen boven de € 5000,-.

25. Het besluit tot het aangaan van (samenwerkings)convenanten, intentieverklaringen, bestuursovereenkomsten en het ondertekenen hiervan, dit met inachtneming van het bepaalde in artikel 160, tweede lid Gemeentewet.

26. Het besluit tot het aangaan van overeenkomsten, indien:

⦁ Op grond van de Gemeentewet het college de raad vooraf over de overeenkomst moet informeren, omdat de raad daarom heeft verzocht;

⦁ Op grond van wet- en regelgeving de raad vooraf in de gelegenheid moet worden gesteld zijn wensen en bedenkingen ten aanzien van de overeenkomst ter kennis van het college te brengen omdat deze ingrijpende gevolgen voor de gemeente kan hebben;

⦁ De raad terzake om informatie heeft gevraagd.

27. Het besluiten tot het aangaan van civiele procedures

28. Het besluiten hoger beroep of cassatie aan te tekenen namens de gemeente of het gemeentebestuur in civiele procedures.

29. Besluiten inzake het verstrekken van kapitaal aan instellingen en ondernemingen.

30. Algemene voorwaarden in zijn geheel niet van toepassing te verklaren.

 

A2. Burgemeester

31. Het opleggen van een huisverbod.

32. Besluiten inzake artikel 13b Opiumwet.

33. Het instellen van cameratoezicht op openbare plaatsen.

34. Besluiten tot het opleggen, wijzigen of intrekken van een noodverordening en noodbevel.

35. Het intrekken of verlengen van een tijdelijk huisverbod krachtens de Wet tijdelijk huisverbod.

36. De lastgeving tot inbewaringstelling krachtens de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen.

37. Alle overige in de Gemeentewet, Hoofdstuk 6, aan de burgemeester toegekende bevoegdheden op het gebied van openbare orde en veiligheid.

38. Alle bevoegdheden op grond van de Wet veiligheidsregio’s.

39. Alle bevoegdheden op grond van de Wet aanpak woonoverlast en de daarop gebaseerde bepalingen in de APV.

40. Besluiten over een verblijfsontzegging op grond van de APV.

 

A3. Mandaat aan collegelid

1. Besluit op bezwaarschriften en het ondertekenen van het besluit, voor zover dit binnen zijn of haar portefeuille ligt.

2. Het aanstellen van leden van de commissie die het college adviseert op aanvragen op grond van de Subsidieverordening Winkelfonds Velsen

3. Het opleggen van een crisismaatregel op grond van de Wvggz

B. Mandaat aan directieleden

1. Ondertekening van stukken ter uitvoering van collegebesluiten van privaatrechtelijke aard.

2. Ondertekening van publiekrechtelijke stukken die van het college uitgaan.

3. Het toepassen van een minder uitgebreide aanbestedingsprocedure in afwijking van het inkoopbeleid.

4. De vervanger van een directeur, manager of concerncontroller aanwijzen als budgethouder

5. Het oninbaar verklaren van een privaatrechtelijke vordering

6. De bevoegdheid tot aanstellen/verlenging van de aanstelling uit artikel 56 Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

 

C. Mandaat aan gemeentesecretaris

1. Horen klager indien de klacht een gedraging van een afdelingsmanager of directeur betreft.

2. Het toepassen van hardheidsclausules opgenomen in algemeen verbindende voorschriften.

3. Besluiten t.a.v. de politieke ambtsdragers

 

D. Mandaat aan manager

1. Het verlenen van een machtiging tot het vertegenwoordigen van de gemeente in een bestuursrechtelijke-, strafrechtelijke- of privaatrechtelijke procedure, inclusief een traject van mediation.

2. Het aanwijzen van toezichthouders.

3. Het aanwijzen van medewerkers BAG.

4. Het aanwijzen van de klachtencoördinator.

5. Het aanwijzen van de wob- coördinator.

6. Het vaststellen van een formulier voor het indienen van een aanvraag.

7. Het aangaan en ondertekenen van overeenkomsten met particuliere instellingen en personen ten einde archieven en collecties van deze instellingen en personen in de gemeentelijke archiefbewaarplaats in bruikleen of eigendom op te nemen en te beheren.

8. Het mandaat om de lijst met toegestane apparaten in appendix B vast te stellen.

9. De lijst met bedrijfstoepassingen die zijn geschikt voor BYOD in appendix C vast te stellen.

10. Het besluit op een verzoek om in te stemmen met rechtstreeks beroep bij de bestuursrechter, als bedoeld in artikel 7:1a Awb.

11. Het benoemen of ontslaan van een onafhankelijke technisch voorzitter ten behoeve van hoorzittingen in het kader van bezwaarprocedures.

12. Aanschaffen materialen ten behoeve van Doc Info

13. Benoemen leden planschadebeoordeling-commissie

14. Het aangaan van een overeenkomst waarbij de gemeente zich garant stelt voor overeenkomsten van geldleningen aangegaan door woningcorporaties.

15. Beslissingen in het kader van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten

16. Benoemen leden marktcommissie

17. Beslissen op verzoeken om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur.

18. Het beslissen op een aanvraag tot subsidieverlening of-vaststelling

19. Het aanvragen en verwerven van subsidies bij externe instanties

20. De bevoegdheid tot aanstellen/verlenging van de aanstelling uit artikel 56 Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer.

21. De bevoegdheid om een artikel van de GIBIT en van de overige algemene voorwaarden niet van toepassing te verklaren en eventueel in plaats daarvan een artikel van de algemene voorwaarden van de wederpartij van toepassing te verklaren.

 

E. HR- volmachtregister

E1. Volmacht aan gemeentesecretaris

1. Overhevelen van 1 of meer formatieplaatsen naar andere afdeling

2. De volgende ontslagvormen:

a. wegens bedrijfseconomische redenen

b. regelmatig verzuim wegens ziekte

c. verwijtbaar handelen of nalaten

d. verstoorbare arbeidsrelatie

e. andere gronden

f. cumulatiegrond

g. ontslag op staande voet (7:677 BW)

3. Besluit op advies geschillencommissie

4. Besluiten (niet zijnde algemeen verbindende voorschriften) vanwege toepassing WOR

5. Het vaststellen van een functieniveau en het vaststellen van de daarbij behorende salarisschaal

6. Toepassing hardheidsclausule in het Personeelshandboek

7. De bevoegdheid om in overleg met de OR, maximaal 3 dagen aan te wijzen waarop de gemeentelijke panden zijn gesloten (brugdagen)

8. Het voeren van onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden in het Lokaal Overleg

9. Inhuur derden buiten bestaande formatie/ personele budget (inclusief uitzendkrachten)

 

E2. Volmacht aan directieleden

1. Het opleggen van een maatregel (sanctie)

 

E3. Volmacht aan managers

1. Alle besluiten, die genomen worden op grond van de Cao Gemeenten (zoals sluiten arbeidsovereenkomsten; toekenning vergoeding/ toelage; verlof, zoals ouderschapsverlof; vermeerdering/ vermindering arbeidsduur etc.) en het personeelshandboek, m.u.v. het sanctiebeleid en de geschillenregeling

2. De volgende ontslaggronden:

a. disfunctioneren

b. gewetensbezwaren

c. opzegging wegens langdurige arbeidsongeschiktheid; procedure bij het UWV

3. Het aangaan van een beëindigingovereenkomst

4. regresrecht

5. Inhuur derden binnen bestaande formatie/personele budget (incl. uitzendkrachten)

 

*N.B. Het team Advies en Projecten is verantwoordelijk voor een eenduidige uitvoering van regelgeving en beleid. Indien een besluit genomen moet worden, waarop een negatief advies (gevraagd of ongevraagd) gegeven wordt door het team Advies en Projecten, is het volgende escalatiemodel van toepassing:

Als een manager het niet eens is met een negatief advies van het team Advies en Projecten, dient de manager van Advies en Projecten in deze betrokken te worden. De manager Advies en Projecten adviseert vervolgens aan de gemeentesecretaris. De gemeentesecretaris neemt vervolgens (binnen de kaders van het vastgestelde beleid) een besluit.

 

Naar boven