Gemeenteblad van Beesel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BeeselGemeenteblad 2021, 52462Overige besluiten van algemene strekkingmandaatbesluit bevelsbevoegdheid directeur publieke gezondheid art. 58n Wpg

de burgemeester van Beesel,

gelet op het bepaalde in artikel 58n van de Wet publieke gezondheid;

afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

overwegende dat:

 • 1.

  op 9 januari 2021 de Wet tijdelijke maatregelen COVID-19 (hierna: Twm) van kracht is geworden;

 • 2.

  als gevolg hiervan de Wet publieke gezondheid is gewijzigd; de gemeente Beesel verantwoordelijk is voor de toetsing en handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang en het college van burgemeester en wethouders hiertoe de Directeur Publieke Gezondheid van de GGD regio Limburg-Noord heeft aangewezen als toezichthouder krachtens artikel 1.61 Wet Kinderopvang;

 • 3.

  het wenselijk is dat de Directeur Publieke Gezondheid van de GGD Limburg-Noord namens de burgemeester bevelen kan geven die nodig zijn voor de beëindiging van een gedraging of activiteit in of vanuit een kindcentrum, indien door die gedraging of activiteit een ernstige vrees voor de onmiddellijke verspreiding van het COVID 19-virus ontstaat;

 • 4.

  de Directeur Publieke Gezondheid hiertoe gemandateerd dient te worden.

   

  BESLUIT

artikel 1 mandaat

1.1 Aan de Directeur Publieke Gezondheid van de GGD Limburg-Noord mandaat te verlenen om de bevelen te geven die nodig zijn voor de beëindiging van een gedraging of activiteit in of vanuit een kindercentrum, indien door die gedraging of activiteit een ernstige vrees voor de onmiddellijke verspreiding van het Covid 19-virus (SARS-CoV-2) ontstaat, binnen de kaders van artikel 58n Wet publieke gezondheid.

1.2 De Directeur Publieke Gezondheid mag in zijn plaats één of meerdere van zijn medewerkers ondermandaat verlenen om in zijn plaats de bevelen, zoals bedoeld in artikel 1.1. van dit besluit, te geven.

 

Artikel 2 Instructies

2.1. Ten aanzien van de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheid worden de volgende algemene instructies gegeven:

a. Stukken die uitgaan bij de uitoefening van deze gemandateerde bevoegdheid tot het opleggen van dit bevel dienen ondertekend te worden namens de burgemeester van gemeente Beesel.

 

Artikel 3 Citeertitel en inwerkingtreding

3.1. Dit besluit kan worden aangehaald als “mandaatbesluit bevelsbevoegdheid directeur publieke gezondheid art. 58n Wpg”;

3.2. Dit besluit treedt in werking de dag na die van bekendmaking.

 

Reuver, ‎8 februari 2021

De burgemeester van Beesel,

B.C.M. Vostermans

Bezwaarclausule: als u het niet eens bent met dit besluit en u bent belanghebbende, dan kunt u binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van de gemeente Beesel, Postbus 4750, 5953 ZK in Reuver. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat uw naam, adres, dagtekening, het besluit waartegen het gericht is en de reden waarom u bezwaar maakt.