Bekendmaking voornemen tot voorbereiding eerste herziening omgevingsplan Buitengebied Brielle

 

Burgemeester en wethouders maken, gelet op het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening, bekend dat zij voornemens zijn de eerste herziening van het omgevingsplan Buitengebied Brielle voor te bereiden.

 

Het vastgestelde omgevingsplan Buitengebied Brielle is op 28 januari 2020 vastgesteld voor het gehele buitengebied van de gemeente Brielle. De eerste herziening van het omgevingsplan Buitengebied Brielle is bedoeld als veegplan om ambtshalve aanpassingen en nieuwe ontwikkelingen in het omgevingsplan te verwerken. Daarnaast zal het voorbereidingsbesluit van 23 september 2020, waarmee is verklaard dat het verboden is om binnen het werkingsgebied van het voorbereidingsbesluit biostookinstallaties te realiseren, in de eerste herziening verwerkt gaan worden.

De verwachting is dat het voorontwerp van de eerste herziening van het omgevingsplan Buitengebied Brielle het tweede kwartaal van 2021 gereed zal zijn. Het voorontwerp zal dan ter inzage worden gelegd en het is dan mogelijk voor een ieder het voorontwerp in te zien en een reactie hierop te geven. Over de terinzagelegging zal apart worden gepubliceerd.

 

 

Naar boven