Voorbereidingsbesluit woningsplitsing

Burgemeester en wethouders van Veere maken bekend dat de Gemeenteraad in zijn vergadering van 11 februari 2021 heeft besloten dat er op grond van artikel 3.7 Wet ruimtelijke ordening (Wro) een bestemmingsplan wordt voorbereid voor de zogenaamde ‘komplannen’. Hierbij wordt, binnen de geldende bestemmingplannen voor onze kernen, ingezet op het voorkomen van ongewenste woning- en perceelsplitsingen door middel van een passende juridisch-planologische regeling.

 

Het voorbereidingsbesluit treedt op 18 februari 2021 in werking en geldt voor één jaar (tot en met 17 februari 2022).

 

Het voorbereidingsbesluit en de bijbehorende documenten liggen van 18 februari tot en met 31 maart 2021 ter inzage op het gemeentehuis in Domburg, Traverse 1, 4357 ET in Domburg. Daarnaast worden het besluit met de daarbij behorende bestanden vanaf 18 februari 2021 beschikbaar gesteld op www.ruimtelijkeplannen.nl onder plannummer NL.IMRO.0717.0166VBWonen-VG01.

 

Een voorbereidingsbesluit is geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Tegen dit besluit kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.

 

Domburg, 17 februari 2021

Burgemeester en wethouders van Veere,

 

Secretaris, Burgemeester,

J.F.M. Steinbusch drs. R.J. van der Zwaag

 

 

 

Naar boven