Besluit tot intrekking van de tijdelijke compensatieregeling ingroei Precariobelasting OZB en RZB Lisse 2021

De raad van de gemeente Lisse;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 november 2021, nr. 478447;

Besluit:

 

vast te stellen het:

 

Besluit tot intrekking van de tijdelijke compensatieregeling ingroei Precariobelasting OZB en RZB Lisse 2021

Artikel 1 Intrekking compensatieregeling

De ‘Tijdelijke Compensatieregeling ingroei precariobelasting OZB en RZB Lisse 2021’ wordt per 1 januari 2022 ingetrokken, met dien verstande dat deze van toepassing blijft op aanslagen onroerende-zaakbelastingen (OZB) en belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten (roerende-zaakbelastingen of RZB) die voor het belastingjaar 2021 zijn of worden opgelegd.

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2022.

Artikel 3 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: “Besluit tot intrekking van de tijdelijke compensatieregeling ingroei precariobelasting OZB en RZB Lisse 2021”.

 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Lisse in zijn openbare vergadering van 23 december 2021.

mevrouw drs. M.G.J. Veeger

griffier

mevrouw A.W.M. Spruit

voorzitter

Naar boven