Openbare kennisgeving geregistreerde aanduidingen van politieke groeperingen

Model G 1-2

 

Het centraal stembureau voor de verkiezing van de raad van de gemeente Meierijstad maakt, ingevolge artikel G 3 lid 5 van de Kieswet, bekend dat de volgende aanduidingen van politieke groeperingen zijn geregistreerd en dat de volgende personen als gemachtigden van deze groeperingen en hun plaatsvervangers zijn aangewezen.

 

geregistreerde aanduiding

gemachtigde

plaatsvervangend gemachtigde

HIER

R.A.M. Elbertse

M.E. van der Aalsvoort

Hart

M.T.W. van Esch

P.L.H. van Voorst

Lokaal Meierijstad

W.A.A.M. van Asseldonk

L.A.J. van den Tillaart

 

Belanghebbenden, die door dit besluit rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen daartegen beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Het beroepschrift moet op grond van artikel G5, lid 2 onder b, van de Kieswet, uiterlijk op de zesde dag na de dagtekening van deze kennisgeving in tweevoud worden ingediend bij de afdeling bestuursrechtspraak voornoemd, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Nadere inlichtingen betreffende de registratie worden door Werkatelier Burgerzaken- Team Verkiezingen, Stadhuisplein 1 te Veghel verstrekt.

 

Veghel, 21 december 2021

De voorzitter van het centraal stembureau,

Ir. C.H.C. van Rooij

 

Naar boven