Verordening op de heffing en de invordering van forensenbelasting 2022

De gemeenteraad van Nunspeet in zijn openbare vergadering van 16 december 2021;

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 08 december 2021;

 

gelet op artikel 223 van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de Verordening op de heffing en de invordering van forensenbelasting 2022

Artikel 1 – Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder woning: een gemeubileerde woning als bedoeld in artikel 223 van de Gemeentewet.

 

Artikel 2 – Belastbaar feit en belastingplicht

 • 1.

  Onder de naam ‘forensenbelasting’ wordt een directe belasting geheven van de natuurlijke personen die, zonder in de gemeente hoofdverblijf te hebben, meer dan negentig dagen van het belastingjaar voor zich of hun gezin een gemeubileerde woning beschikbaar houden.

 • 2.

  Of iemand in de gemeente hoofdverblijf heeft, wordt naar de omstandigheden beoordeeld.

 

Artikel 3 – Maatstaf van heffing

De belasting bedraagt € 252,50 per woning.

 

Artikel 4 – Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

 

Artikel 5 – Wijze van heffing

De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.

 

Artikel 6 – Termijnen van betaling

 • 1.

  De aanslagen moeten worden betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede een maand later.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid moeten, indien een machtiging voor automatische incasso is afgegeven en zolang de verschuldigde bedragen via automatische incasso kunnen worden afgeschreven, de aanslag(en) worden betaald in vijf gelijke maandelijkse termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op die van de dagtekening van het aanslagbiljet en de volgende termijnen telkens een maand later;

 • 3.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

 

Artikel 7 – Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De 'Verordening forensenbelasting 2021' van 17 december 2020 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als 'Verordening forensenbelasting 2022'.

 

 

Vastgesteld ter openbare vergadering

van 16 december 2021,

de griffier, de voorzitter,

Naar boven