Besluitenlijst college 14 december 2021 gemeente Oisterwijk

 

Het college heeft in de vergadering van 14 december 2021 de volgende besluiten genomen:

 

Raadsvoorstel gewijzigd bestemmingsplan Helvoirtseweg 11a en 23 Haaren

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om het bestemmingsplan “Helvoirtseweg 11a en 23, Haaren”, dat voorziet in de sanering van twee agrarische bedrijfslocaties en de realisatie van twee ruimte-voor-ruimtewoningen op één van de bedrijfslocaties, gewijzigd vast te stellen.

 

Taxandria Atletiek

Het college heeft besloten dat er op de locatie Taxandria aan de Vennelaan in Oisterwijk in de toekomst geen ruimte is voor Taxandria Atletiek. Het college wil, samen met de atletiekvereniging, op zoek naar mogelijke alternatieven nabij bestaande sportfaciliteiten.

 

Vaststelling Paraplubestemmingsplan Gebruik woningen en drinkwaterbeschermingsgebied

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om het “Paraplubestemmingsplan Gebruik woningen en drinkwaterbeschermingsgebied”, dat voorziet in een uniforme regeling voor het gebruik van woningen en drinkwaterbeschermings-gebieden, vast te stellen. Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn geen zienswijzen ingediend.

 

Omgevingsvergunning Koeientuin

Het college heeft besloten om de omgevingsvergunning voor de realisatie van een innovatieve koeientuin aan de Spoordijk 7 in Heukelom te verlenen.

 

Lokaal plan WSD

Het college heeft ingestemd met het lokaal plan WSD 2021. Hiermee wordt door middel van nieuwe ideeën de samenwerking tussen WSD en gemeente geïntensiveerd en de dienstverlening voor onze inwoners geoptimaliseerd.

 

Aanwijzingsbesluit betaald parkeren Oisterwijk 2022

Het college heeft ingestemd met het aanwijzingsbesluit betaald parkeren Oisterwijk 2022. Dit besluit is nodig zodat voor de aangewezen plekken betaald moet worden voor het parkeren. De tarieven zijn vastgesteld in de verordening parkeerbelasting 2022.

 

Principeverzoek Helvoirtseweg 2a

Het college heeft besloten om principemedewerking te verlenen aan het opstellen van een bestemmingsplan voor het juridisch-planologisch mogelijk maken van en het verbouwen van een bestaande bedrijfswoning aan Helvoirtseweg 2a te Haaren. De gemeenteraad zal hierover worden geïnformeerd via bijgaande raadsinformatiebrief.

 

Convenant Vroegsignalering Schulden gemeente Oisterwijk

Het college heeft besloten om samen met de woningcorporaties Woonveste, TBV Wonen en Leystromen het convenant preventie en vroegsignalering schulden te ondertekenen. Het convenant voorziet in afspraken tussen de gemeente en de woningcorporatiesom schuldenproblematiek te voorkomen en te bestrijden.

 

Overschrijdingen budgetten 2021

Het college heeft besloten de raad middels een RIB schriftelijk te infomeren over de verwachte budgetoverschrijdingen bij de jaarstukken 2021.

 

Mandaatregeling 2021

Het college en de burgemeester hebben besloten de mandaatregeling 2021 gemeente Oisterwijk en bijbehorend mandaatregister vast te stellen, te publiceren en de vorige regeling en register in te trekken.

Naar boven