Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2022

De raad van de gemeente Wijk bij Duurstede;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

d.d. 23 november 2021 nr. 306908;

 

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a en b, van de Gemeentewet;

 

 

besluit:

 

vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2022.

Artikel 1 Belastbaar feit

Onder de naam “marktgeld” wordt een recht geheven voor het innemen van een standplaats op voor de openbare dienst bestemde als markten door burgemeester en wethouders aan te wijzen plaatsen.

Artikel 2 Belastingplicht

 • 1.

  Het marktgeld wordt geheven van de standplaatshouder.

 • 2.

  Als standplaatshouder wordt aangemerkt eenieder aan wie door het bevoegd gezag is toegestaan om gedurende een markt een standplaats in te nemen.

Artikel 3 Maatstaf van heffing, belastingtarief

Het marktgeld bedraagt € 0,48 per in gebruik genomen m2 per dag of gedeelte daarvan voor het innemen van een standplaats door een verkoopwagen of soortgelijk voertuig en bijbehorende uitstalling.

Artikel 4 Wijze van heffing

Het marktgeld wordt geheven door middel van een gedagtekende nota of andere schriftuur waarop het gevorderde bedrag is gemeld.

Artikel 5 Tijdstip van betaling

Het marktgeld moet worden betaald op het moment van de uitreiking van de in artikel 4 bedoelde nota of andere schriftuur.

Artikel 6 Kwijtschelding

Bij de invordering van het marktgeld wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 7 Overgangsrecht

De “Verordening marktgelden 2021” van de gemeente Wijk bij Duurstede, vastgesteld op 15 december 2020, wordt ingetrokken met ingang van de artikel 8, tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 8 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

Artikel 9 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening marktgelden 2022”.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering

van 15 december 2021.

De raad voornoemd,

De griffier,

De voorzitter,

Naar boven