Subsidieregeling Controle  Coronatoegangsbewijs Hilversum  2021  

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum;

 

Overwegende dat

• Het kabinet heeft besloten de veiligheidsregio's een specifieke uitkering te verstrekken voor het ondersteunen van de naleving van de controleplicht van het coronatoegangsbewijs (CTB) op locaties waar dat nodig is in de periode van 22 september 2021 tot en met 31 december 2021.

• De Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek een voorschot van 100% ontvangt ter waarde van 667.217 euro. Het gehele voorschot wordt verdeeld onder de gemeenten op basis van inwoneraantallen. Voor de gemeente Hilversum komt dit neer op afgerond 235.000 euro.

• Gemeenten zelf verantwoordelijk zijn voor de rechtmatige besteding van de ontvangen middelen binnen de daarvoor geldende landelijke kaders en deze op te nemen in de gemeentelijke jaarrekening 2021.

• Gemeenten zelf verantwoordelijk zijn voor een terugbetalingsverplichting aan de Veiligheidsregio wanneer het ontvangen voorschot niet (geheel) is uitgegeven en dit verantwoord in de SiSa verantwoording van jaar rekening 2021. Dit leidt er immers toe dat de Veiligheidsregio een bedrag moet terugbetalen aan het Rijk.

 

Gelet op:

 

• artikel 6.30 Tijdelijke regeling maatregelen Covid-19

• titel 4.2, titel 4.4 en paragraaf 4.1.3.2 Algemene wet bestuursrecht;

• artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Hilversum 2021;

 

 

 

 

 

 

 

 

Besluiten vast te stellen de:

 

Subsidieregeling Controle Coronatoegangsbewijs Hilversum 2021

 

Preambule

Vanwege de situatie in Nederland als gevolg van de Coronapandemie wordt de controle van een coronatoegangsbewijs op grond van artikel 6.30 van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 (hierna: Tijdelijke regeling) essentieel geacht. Deze controle wordt uitgevoerd door beheerders van voorzieningen waarvoor het beschikken over een toegangsbewijs krachtens de Wet publieke gezondheid is voorgeschreven. Om daarbij te ondersteunen en de naleving van de verplichtingen te bevorderen is inzet van ondersteunend personeel nodig.

 

Het Rijk heeft via Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek een regeling vastgesteld en budget beschikbaar gesteld aan gemeente Hilversum om organisaties een compensatie te kunnen bieden voor de kosten die worden gemaakt om uitvoering te geven aan deze wet. Met de subsidieregeling Ondersteuningsgelden Coronatoegangsbewijs geeft het College uitvoering aan de regeling.

 

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening Hilversum 2021;

b. College: Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hilversum;

c. lokaal: gevestigd binnen het postcodegebied van gemeente Hilversum.

d. voorzieningen: alle organisaties die aanspraak kunnen maken op de subsidieregeling, zoals omschreven in de doelgroep.

 

Artikel 2. Doel

Het doel van de regeling is om beheerders van lokale voorzieningen waarvoor het beschikken van een toegangsbewijs krachtens de Wet publieke gezondheid is voorgeschreven (horeca, kunst en cultuur, sport en evenementen) tegemoet te komen in de noodzakelijke kosten voor het uitvoeren van de controle op de coronatoegangsbewijzen.

 

Artikel 3. Toepassingsbereik

De regeling is uitsluitend van toepassing op de verstrekking van subsidies aan voorzieningen in de gemeente Hilversum die op grond van de Wet publieke gezondheid tijdelijk verplicht zijn om de coronatoegangsbewijzen en identiteitsdocumenten te controleren en, onder omstandigheden, de toegang te ontzeggen.

 

Artikel 4. Doelgroep

Voor subsidie komen uitsluitend in aanmerking beheerders van voorzieningen gevestigd in de gemeente Hilversum in de sectoren horeca, sport, evenementen, kunst en cultuur, die op grond van de Wet publieke gezondheid tijdelijk verplicht zijn om de toegangsbewijzen en identiteitsdocumenten te controleren en, onder omstandigheden, de toegang te ontzeggen.

 

Artikel 5. Voorwaarden

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

1. de voorziening heeft in de periode van 22 september 2021 tot 31 december 2021 voor minimaal de hoogte van het subsidiebedrag, genoemd in artikel 6, kosten gemaakt voor het uitvoeren van de controle op het coronatoegangsbewijs, en:

2. de voorziening is gevestigd in Hilversum, en:

3. aan de voorziening is geen surseance van betaling verleend en de voorziening is niet failliet verklaard, en:

4. de voorziening behoort tot de doelgroep als omschreven in artikel 4.

 

 

Artikel 6. Hoogte subsidie

1. Het subsidiebedrag is een tegemoetkoming in de volgende kosten:

a. verschuldigde loonkosten van werknemers en arbeidskrachten;

b. verschuldigd vakantiegeld, verschuldigde pensioenafdrachten en sociale zekerheidslasten, in verband met de loonkosten, bedoeld onder i;

c. in geval van externe inhuur, de kosten van werving, selectie, administratie en aansturing van werknemers en arbeidskrachten;

d. materiële kosten die de controle van het coronatoegangsbewijs en identiteitsdocument faciliteren;

e. verschuldigde BTW, voor zover deze verschuldigd is over de kosten bedoeld onder a tot en met d.

2. De hoogte van de subsidie wordt berekend op basis van de aantoonbaar gemaakte kosten, met een maximum van 2.000 euro per aanvraag.

3. Onderstaande kosten komen niet in aanmerking:

a. Kosten voor verplichtingen die zijn aangegaan voor 22 september 2021 (dus dat zijn ook de reguliere loonkosten);

b. Kosten voor activiteiten waarvoor al een specifieke uitkering of een andere financiële bijdrage door het Rijk is verstrekt.

c. Kosten van activiteiten waarvoor op grond van de Wet op de omzetbelasting 1968 recht op aftrek van omzetbelasting bestaat, dan wel recht bestaat op compensatie op grond van de Wet op het btw-compensatiefonds

 

 

Artikel 7. Subsidieplafond

Het subsidieplafond bedraagt € 235.000,-.

 

Artikel 8. Verdeelcriteria

a. Subsidie wordt verleend op volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen.

b. Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is, geldt voor het bepalen van de onderlinge rangschikking voor de verdeling van de subsidie de dag en het tijdstip waarop de subsidieaanvraag volledig is.

c. Dreigt het subsidieplafond op enige dag te worden overschreden, dan vindt rangschikking van de op die dag binnengekomen volledige subsidieaanvragen plaats door middel van loting.

 

 

Artikel 9. Aanvraag van de subsidie

1. De aanvraag wordt ingediend met het voor deze regeling beschikbaar gestelde digitale aanvraagformulier vanaf datum inwerkingtreding van deze regeling tot en met 31 december 2021.

2. Bij het aanvraagformulier worden de volgende bijlagen toegevoegd:

a. het uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel - maximaal 1 maand oud -, waarin in ieder geval staat: adres vestiging en SBI-code;

b. ten minste één onderliggende factuur, salarisstrook en/of urenverantwoording ter onderbouwing van de gemaakte kosten tot het aangevraagde subsidiebedrag, waarbij bij de inzet van vrijwilligers geldt dat voor de vergoedingen als maatstaf de maximale vrijwilligersvergoeding zoals bepaald door de Belastingdienst mag worden gehanteerd;

c. een kopie van een recent bankafschrift.

 

Artikel 10. Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 8 van de Algemene Subsidieverordening wordt de subsidie in ieder geval geweigerd, indien:

a. de aanvrager niet tot de doelgroep als bepaald in artikel 4, behoort;

b. niet wordt voldaan aan de voorwaarden uit artikel 5.

 

Artikel 11. Besluitvorming

1. De subsidie wordt direct vastgesteld.

2. Het college beslist op de aanvraag uiterlijk binnen 8 weken na ontvangst van de volledige aanvraag.

 

Artikel 12. Verplichtingen

1. De aanvrager is verantwoordelijk voor een deugdelijke administratie van de gemaakte kosten zoals bedoeld in deze regeling;

2. Het college mag de administratieve vastlegging van de aanvrager opvragen als onderdeel van een steekproef (het gaat om de bewijsstukken van de daadwerkelijk gemaakte kosten);

3. De aanvrager is verplicht deel te nemen aan de steekproef als hij daartoe wordt verzocht;

4. De aanvrager voert de controle op de toegangsbewijzen en identiteitsdocumenten uit conform artikel 6.30 Tijdelijke regeling maatregelen Covid-19;

5. Als uit de steekproef blijkt dat er niet aan de in de regeling gestelde eisen is voldaan, dan kan het college de subsidie geheel of gedeeltelijk intrekken.

 

Artikel 13. Onvoorziene gevallen

In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet, of toepassing daarvan niet overeenkomt met de bedoeling van deze regels, beslist het college.

 

Artikel 14. Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de belanghebbende afwijken van de bepalingen in de regeling, indien strikte toepassing daarvan tot onbillijkheden van overwegende aard zou leiden.

 

Artikel 15 Inwerkintreding

Deze regeling treedt in werking op 10 december 2021 en eindigt op 31 december 2021.

 

Artikel 16. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als Subsidieregeling Controle CTB Hilversum 2021.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 7 december 2021 besluit 2021.

Burgemeester en wethouders van Hilversum,

de gemeentesecretaris, de burgemeester,

 

 

W. Groot

 

P.I. Broertjes

 

 

Naar boven