Besluitenlijst college 7 december 2021 gemeente Oisterwijk

 

Het college heeft in de vergadering van 7 december 2021 de volgende besluiten genomen:

 

Voortgangsrapportage Duurzaamheidsagenda 2021

Het college heeft besloten de Voortgangsrapportage uitvoering Duurzaamheidsagenda gemeente Oisterwijk 2021 vast te stellen en de raad hierover te informeren met een raadsinformatiebrief.

 

 

RIB Gebiedsvisie De Baars

Het college heeft een raadsinformatiebrief over de stand van zaken Gebiedsvisie De Baars (REKS) vastgesteld en stuurt deze naar de raad.

 

Vaststelling bestemmingsplan Helvoirtseweg 25a-b en 27 Haaren

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om het bestemmingsplan ‘Helvoirtseweg 25a-b en 27, Haaren’ vast te stellen. Het bestemmingsplan voorziet enerzijds in de realisatie van een niet-agrarisch bedrijf met statische opslag en verhuur van bedrijfsruimten aan derden aan de Helvoirtseweg 25a en anderzijds in het afsplitsen van het perceel Helvoirtseweg 25b van het agrarische bedrijf gevestigd aan de Helvoirtseweg 27 en het herbestemmen van de betreffende (tweede) bedrijfswoning tot reguliere burgerwoning.

 

Winterterrassen Oisterwijk

Het college heeft besloten om het principe verzoek voor het uitbreiden van winterterrassen af te wijzen en heeft voorgesteld om samen met de aanvrager en verschillende disciplines aan tafel te gaan om de mogelijkheden verder te onderzoeken.

 

Afwijken inkoopbeleid bouw- en woonrijp maken Beekdal, Haaren

Het college heeft besloten om in te stemmen met een afwijking van het inkoop- en aanbestedingsbeleid ten aanzien van het bouw- en woonrijp maken van de woningbouwlocatie Beekdal aan de Pastoor Verrijtlaan in Haaren.

 

 

Ambitiedocument gedeelte mobiliteit Oost-Brabant

Het college heeft besloten om kennis te nemen van het ambitiedocument gedeelde mobiliteit voor concessiegebied Oost-Brabant. Daarbij heeft het college ingestemd met het verder gezamenlijk onderzoeken van de uitwerking van het ambitiedocument gedeelde mobiliteit en samen met de provincie een aantal werkstromen verder op te pakken. Dit gaat dan onder andere om ‘Samen’ initiatieven zoals deelmobiliteit en vrijwilligersvervoer. Maar ook om de verdere ontwikkeling van mobiliteitshubs. Verder is ingestemd met het voornemen om samen met de provincie het Flex vervoer (huben haltetaxi) aan te besteden. De Raad wordt naar aanleiding van deze besluitvorming met een Raadsinformatiebrief geïnformeerd.

Naar boven