Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan ‘Ruimte voor ruimte Ottoland en Bleskensgraaf’ adressen Polderweg 2 en A 100 Ottoland en tegenover Heulenslag 77 Bleskensgraaf

Burgemeester en wethouders van Molenlanden maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Ruimte voor ruimte Ottoland en Bleskensgraaf’ ter inzage ligt.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de percelen Polderweg 2 Ottoland, A 100 Ottoland en tegenover Heulenslag 77 Bleskensgraaf. Het plan ziet toe op het uitbreiden van de bedrijfsbestemming aan de Polderweg 2, omzetting van de bedrijfsbestemming en bedrijfswoning aan de A 100 naar wonen met twee wooneenheden en toevoeging van een woning op het perceel tegenover Heulenslag 77.

Het ontwerp van het bestemmingsplan ligt vanaf 9 december 2021 gedurende zes weken ter inzage. U kunt de stukken digitaal inzien via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl, onder id: NL.IMRO.1978.BPrvrOTLBKG-ON01.

Gedurende bovengenoemde termijn van kan eenieder bij de gemeenteraad schriftelijk een zienswijze naar voren brengen. De zienswijze dient te worden gericht aan de gemeenteraad van de gemeente Molenlanden, Postbus 5, 2970 AA Bleskensgraaf. Het is ook mogelijk mondeling een zienswijze naar voren te brengen.

Voor meer informatie en voor het maken van een afspraak om een mondelinge zienswijze in te dienen, kan contact opgenomen worden met Jan Dekker via telefoonnummer 0887515000.

Naar boven