Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan ‘Bleskensgraaf, Heulenslag 75b’ en ontwerpbesluit vaststellen hogere grenswaarde ten behoeve van drie woningen aan de Heulenslag 75b te Bleskensgraaf, gemeente Molenlanden

Burgemeester en wethouders van Molenlanden maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Bleskensgraaf, Heulenslag 75b’ ter inzage ligt. Het plan heeft betrekking op het perceel Heulenslag 75(b) in Bleskensgraaf.

 

Dit nieuwe bestemmingsplan voorziet in het wijzigen van de woonbestemming zodat er op deze locatie in totaal maximaal vier woningen aanwezig mogen zijn (in plaats van maximaal één woning volgens het huidige, geldende bestemmingsplan).

 

Het ontwerp van het bestemmingsplan ligt vanaf 9 december 2021 gedurende zes weken ter inzage. U kunt de stukken digitaal inzien via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl, onder identificatienummer: NL.IMRO.1978.BPheulenslag75bBLG-ON01.

 

Gedurende bovengenoemde termijn kan eenieder bij de gemeenteraad schriftelijk een zienswijze naar voren brengen. De zienswijze dient te worden gericht aan de gemeenteraad van de gemeente Molenlanden, Postbus 5, 2970 AA Bleskensgraaf. Het is ook mogelijk mondeling een zienswijze naar voren te brengen.

 

Voor meer informatie en voor het maken van een afspraak om een mondelinge zienswijze in te dienen, kan contact opgenomen worden met de heer E. Fijma via telefoonnummer 088-7515000.

 

Burgemeester en wethouders van Molenlanden zijn voornemens voor het realiseren van 3 woningen aan de Heulenslag 75ba te Bleskensgraaf een hogere waarde van maximaal 50 dB vast te stellen ten gevolge van het verkeer op de Heulenslag. Het besluit is nodig omdat de woningen een hogere geluidbelasting dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB zullen ondervinden ten gevolge van het wegverkeer.

 

Het ontwerpbesluit hogere grenswaarde ligt gedurende 6 weken, vanaf 9 december 2021 ter inzage.

 

Tijdens de ter inzage periode kunnen de belanghebbenden schriftelijk of mondeling zienswijzen inbrengen. Een schriftelijke zienswijze richt u aan het College van burgemeester en wethouders, Postbus 5, 2970 AA Bleskensgraaf. Wilt u een mondelinge zienswijze indienen of meer informatie krijgen, dan kunt u contact opnemen met de heer R.W. Ho-Sam-Sooi via telefoonnummer 088 7515000.

Naar boven