Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Vaechshof 26, 6373LV Landgraaf

Betreft: plaatsen van een dakkapel Vaechshof 26

Locatie: Vaechshof 26, 6373LV Landgraaf

Verzenddatum besluit: 3 december 2021

Kenmerk:2021-019358

Het besluit gaat over de activiteit(en):

  • gedeeltelijk verbouwen van een bouwwerk

U kunt deze stukken, vanaf de dag na de publicatiedatum, op afspraak inzien in het Klant Contact Centrum van de gemeente Landgraaf in het Burgerhoes. Het Klant Contact Centrum is bereikbaar via telefoonnummer 14 045 of gemeente@landgraaf.nl.

Niet eens met het besluit?

Bent u het met dit besluit niet eens, dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk bezwaar maken tegen het besluit. Dit bezwaarschrift stuurt u naar burgemeester en wethouders van Landgraaf, Postbus 31000, 6370 AA Landgraaf. In het bezwaarschrift schrijft u tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u het niet eens bent met ons besluit. Denkt u eraan dat u het bezwaarschrift ondertekent en dat u uw naam en adres vermeldt. De uiterste datum om het bezwaarschrift in te dienen, is zes weken na de datum waarop wij het besluit verzonden. Geef op het bezwaarschrift de datum van uw brief aan.

Als u bezwaar maakt, treedt het besluit toch in werking. Als er spoedeisende redenen / belangen zijn die maken dat het besluit niet in werking mag treden, kunt u om een tijdelijke maatregel bij de rechter vragen. De rechter beoordeelt dan of er redenen zijn om het besluit (voorlopig) niet in werking te laten treden. Zo’n beoordeling van de rechter over het in werking treden van een besluit, heet een voorlopige voorziening. Alle informatie hierover kunt u krijgen via de griffie van de rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.

Een voorlopige voorziening vragen is niet gratis. De griffie van de rechtbank kan u informeren over de kosten.

Wij raden u aan om, voordat u een bezwaarschrift indient, het besluit en de daarbij behorende stukken te komen inzien en overleg te plegen met de medewerkers van het Klant Contact Centrum.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Landgraaf.

Naar boven